Nhà nước, các công xã tỉnh và các công xã địa phương

Nhà nước, các công xã tỉnh và các công xã địa phương

Tại Na uy có 11 công xã tỉnh và 356 các công xã địa phương. (Oslo vừa là công xã địa phương vừa là công xã tỉnh).Các công xã tỉnh và các công xã địa phương là các khu vực địa lý và các đơn vị điều hành chính trị. Cả các công xã tỉnh và các công xã địa phương có quyền tự quyết trong một số vụ, tuy nhà nước cũng quyết định nhiều. Nhà nước cũng đặt ra những khuôn khổ cho các công xã tỉnh và các công xã địa phương. Nhà nước quyết định trên toàn quốc, còn các công xã tỉnh và các công xã địa phương chỉ quyết định tại địa phương.

Sự quản trị chính trị và hành chánh

Nhà nước, các công xã tỉnh và các công xã địa phương được điều hành bởi các chính khách dân cử. Điều này nghĩa là các chính khách thảo luận nhiều vấn đề khác nhau và quyết định chính sách sẽ áp dụng trên nhiều lãnh vực khác nhau. Nhưng chính các quan chức hành chánh – những công chức nhà nước, các công xã tỉnh và các công xã địa phương – mới là những người thi hành chính sách đó.

Sự kiện

Đây là một số các lãnh vực trách nhiệm của nhà nước:

 • Chính sách ngoại giao
 • Bịnh viện
 • Luật pháp
 • lgiáo án cho trường học

Đây là một số các lãnh vực trách nhiệm của công xã tỉnh:

 • việc học ở bậc trung học phổ thông/ trường nghề
 • tỉnh lộ

Đây là một số các lãnh vực trách nhiệm của công xã địa phương:

 • trung học cơ sở
 • các vườn trẻ
 • chăm sóc người già
 • vệ sinh rác rến, nước và cống rãnh
 • hương lộ