دموكراسی و دولت رفاه

دولت و پارلمان

مجلس نمایندگان

ساختمان پارلمان - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
مجلس نمایندگان ناروی استورتینگِت نامیدە می شود.در پارلمان ۱۶۹ نماینده موجود است کە از سوی مردم برای یک دورە چهار سالە انتخاب می گردند. آنها از احزاب مختلف سیاسی نمایندگی می کنند. پارلمان یا مجلس نمایندگان بلندترین قدرت دولتی در ناروی می باشد.

مسائل ذیل ازمهترین وظایف پارلمان محسوب میشود:

  • تصویب نمودن قوانین جدید و تغییردادن قوانین کهنه
  • تصویب نمودن بودجه دولت
  • کنترول و نظارت دولت و اداره دولتی
  • بحث و گفتگو نمودن در مورد مسائل سیاسی و پروژە های بزرگ

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

بحث های سیاسی در پارلمان به روی شرکت مردم باز می باشند. هر كس كه بخواهد می تواند در پارلمان حضور پیدا کند و به بحث های سیاستمداران گوش بدهد. ولی مردم در پارلمان حق سخن گفتن یا ابراز نظر در مورد مسائل را ندارد.
مردم می توانند از طریق ایمیل و نامە از نمایندگان پارلمان سٶال نمایند. آدرس ایمیل همه نمایندگان و دیگر اطلاعات را در ویب سایت زیر میتوانید پیدا کنید:
«http://www.stortinget.no»
stortinget.no می توانید پیدا نمائیstortinget.no.

دولت

بعد از انتخابات پارلمانی یک یا چندین حزب یک دولت جدید تشکلیل می دهد.

دولت متشکل از وزرا (رهبرسیاسی هر وزارتخانە) و نخست وزیر می باشد.

یكی از وظایف دولت پیشنهاد قوانین جدید و اصلاح قوانین بودە، اما این پارلمان می باشد کە قوانین و اصلاحات در قوانین را تصویب می كند.
دولت باید مواظب باشد تا مصوبات پارلمان عملی شوند. دولت همچنین همه ساله طرح پیشنهادی بودجە دولت را ارائە می نماید.

دولت هر جمعه با پادشاه ملاقات می كند. در جریان این جلسە کابینه وزرا پادشاه را در مورد مسائل مختلف مطلع میسازند. این جلسات را جلسات كابینه می نامند. پادشاه دارای قدرت سیاسی کمی می باشد، اما به هر حال این جلسات مهم می باشند.

زمانیکه چندین حزب برای تشكیل دولت با هم همکاری می کنند، این دولت را یک دولت ائتلافی می نامند. اگر یک حزب یا احزابی کە دولت را تشکیل دادە اند، با هم در پارلمان اکثریت داشتە باشند، این دولت را دولت اکثریت می نامیم. بر عکس اگر حزب یا احزابی کە دولت را تشکیل دادە دارای كمتر از نیمی از نمایندگان در پارلمان باشند، این دولت را دولت اقلیت می نامییم.

در سال های اخیر تمامی دولت ها در ناروی دولت های ائتلافی بوده اند.

اصول تقسیم قدرت:
پارلمان، دولت و محاکم در بین خود قدرت را تقسیم میکنند

اصول تقسیم قدرت به معنی اینکه پارلمان، دولت و محاکم قدرت را بین خود تقسیم نموده اند.

واقعیت ها

پرنسیپ تقسیم قدرت ها

پرنسیپ تقسیم قدرت بین سه قواه دولت

  • قوه مقننه – پارلمان تصویب قوانین
  • قوه اجرائیه – حکومت، پیشنهاد قوانین و حصول اطمینان از اینکه آنها تطبیق گردیده و حفظ می شوند .
  • قوه قضائیه – محاکم که قضاوت خویش را روی موضوعات عمده ارایه می نمایند.