ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

รัฐสภาและรัฐบาล

รัฐสภา (Stortinget)

Stortingsbygningen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
รัฐสภาของนอร์เวย์เรียกว่า Stortinget มีตัวแทน 169 คนในรัฐสภาซึ่งเลือกโดยประชาชนเป็นระยะเวลา 4 ปี พวกเขาเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ รัฐสภาเป็นหน่วยงานสูงสุดของรัฐบาลในนอร์เวย์ งานที่สำคัญที่สุดของรัฐสภาคือ:

  • ผ่านกฎหมายใหม่และปรับปรุงกฎหมายเก่า
  • ผ่านงบประมาณรัฐ
  • ควบคุมดูแลการบริหารการปกครองและรัฐบาล
  • อภิปรายปัญหาทางการเมืองและโครงการขนาดใหญ่

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

การอภิปรายทางการเมืองในรัฐสภาเปิดเป็นสาธารณะ ใครก็ตามที่ต้องการอาจเข้าร่วมการอภิปรายทางการเมืองนี้ แต่ประชาชนไม่มีสิทธิพูดคุยหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ในรัฐสภา
สามารถส่งคำถามไปที่ตัวแทนรัฐสภาโดยทางอีเมลหรือจดหมายปกติ ที่อยู่อีเมลสำหรับตัวแทนทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่ http://www.stortinget.no

รัฐบาล

หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป พรรคหนึ่งพรรคหรือมากกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รัฐบาลประกอบด้วย รัฐมนตรีหลายคน (ผู้นำทางการเมืองสำหรับแต่ละกระทรวง) และนายกรัฐมนตรี 1 คน
หนึ่งในงานของรัฐบาลคือเสนอกฎหมายใหม่และเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยู่ แต่รัฐสภาเป็นผู้ผ่านกฎหมายและแก้ไขกฎหมาย รัฐบาลรับผิดชอบในการนำนโยบายที่ผ่านโดยรัฐสภาไปปฏิบัติใช้สำเร็จ รัฐบาลยังทำข้อเสนอสำหรับงบประมาณรัฐทุกปี รัฐบาลเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ทุกวันศุกร์ รัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ทางการเมืองให้แก่พระมหากษัตริย์ การประชุมครั้งนี้เรียกว่า “การประชุมคณะรัฐมนตรี” พระมหากษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองน้อยมาก แต่การประชุมนี้สำคัญเหมือนกันหมด เมื่อหลายพรรคร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลผสม ถ้าพรรคเดียวหรือหลายพรรคในรัฐบาลมีเสียงข้างมากในรัฐสภาร่วมกัน เราเรียกระบบเสียงข้างมาก สิ่งตรงกันข้ามเรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งหมายความว่าพรรคหนึ่งหรือหลายพรรคที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลมีตัวแทนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในรัฐสภา ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลทั้งหมดในนอร์เวย์เป็นรัฐบาลผสม

การแบ่งแยกอำนาจ:

หลักการแบ่งแยกอำนาจ หมายความว่า รัฐสภา รัฐบาล และศาลสถิตยุติธรรม มีการแบ่งแยกอำนาจกัน

ข้อเท็จจริง

หลักการแบ่งแยกอำนาจ

หลักการแบ่งแยกอำนาจแยกอำนาจระหว่าง 3 องค์กรอิสระของรัฐบาล:

  • องค์กรนิติบัญญัติ: รัฐสภาซึ่งเป็นผู้ผ่านกฎหมาย
  • องค์กรบริหาร: รัฐบาล ซึ่งเสนอกฎหมายและให้แน่ใจว่านำกฎหมายไปปฏิบัติใช้และรักษากฎหมายไว้
  • องค์กรตุลาการ: ศาลยุติธรรมที่ผ่านการพิจารณาคดีความในกรณีที่เป็นรูปธรรม