ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ባይቶን መንግስቲን

ባይቶ ኖርወይ

Stortingsbygningen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
ሃገራዊ ጉባአ ኖርወይ ስቱርቲንገ(ባይቶ) ይበሃል። ኣብ ስቱርቲንገ 169 ወከልቲ ኣለዉ ብህዝቢ ንኣኣርባዕተ ዓመት ዝምረጹ። ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይውክሉ። ስቱርቲንገት ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣብ ኖርወይ።

ቀንዲ ኣገደስቲ ዕማማት ባይቶ ኖርወይ እዚ ዝስዕብ እዩ

  • ሓደሽቲ ሕግታት ምጽዳቕን ናይ ቀደም ሕግታት ምቕያርን
  • መንግስታዊ ባጀት ምጽዳቕ
  • መንግስቲን ምሕደራ መንግስቲን ምቁጽጻር
  • ፖለቲካዊ ሕቶታትን ዓበይቲ ፕሮጀክታትን ምዝታይ

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

ፖለቲካዊ መጎተ ኣብ ባይቶ ኖርወይ ንህዝቢ ክፉት እዩ። ድሌት ዘለዎም ኩሎም ኣብኡ ኮይኖም ፖለቲከኛታት ክዛተዩ ክሰምዑ ይኽእሉ። ይኹን ደኣእምበር ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳያት ኣብ ባይቶ ኖርወይ ክዛረቡ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ንወከልቲ ባይቶ ብኢመይል ወይ ንቡር ደብዳቤታት ሕቶታት ክሕተት ይከኣል። ኢመይል ኩሎም ወከልቲን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ይርከብ stortinget.no.

መንግስቲ

መንግስቲ
ድሕሪ ምርጫ ባይቶ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሰልፍታት ሓድሽ መንግስቲ ይምስርታ። መንግስቲ ብሚኒስተራትን( ፖለቲካዊ መራሒ ናይ ነፍስ ወከፍ ሚኒስትሪ) ቀዳማይ ሚኒስተርን ዝቖመ እዩ።ሓደሽቲ ሕግታትን ሕጊ ክልወጥ እማመታት ምቕራብን ሓደ ካብ ዕማማት መንግስቲ እዩ፣ ግን ባይቶ እዩ ዝልወጥ ሕግታትን ሕግታትን ዘጽድቕ።

መንግስቲ ከኣ እቲ ብባይቶ ኖርወይ ዝጸድቕ ጉዳያት ኣብ ባይታ ከምዝፍጸም ክገብር ኣለዎ። መንግስቲ ውን ዓመታዊ እማመ መንግስታዊ ባጀት የዳሉ። ዓርቢ ዓርቢ መንግስቲ ምስ ንጉስ ኣኼባ ኣለዎ። ሽዑ ሚኒስተራት ንንጉስ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጉዳያት ይሕብሩዎ። እዚ ኣኼባታት ሽማግለ መንግስቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንጉስ ድሩት ፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ፣ ይኹን ደኣ እምበር እዚ ኣኼባታት ኣገዳሲ እዩ።

ብዙሓት ሰልፍታት መንግስቲ ኣብ ምምስራት ክተሓባበራ ከለዋ ልፍንታዊ መንግስቲ ይበሃል። እታ ሰልፊ ወይ ሰልፍታት መንግስቲ ኣብ ባይቶ ኖርወይ ልዕሊ ፍርቂ ወከልቲ እንተደኣሃልዩወን ብዙሃን መንግስቲ ኢልና ንጽውዖ። ኣንጻር ከኣ ንኡስ መንግስቲ፣ ማለት እታ ሰልፊ ወይ ሰልፍታት ትሕቲ ፍርቂ ወከልቲ እንተሃልዮመን ኣብ ባይቶ ኖርወይ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ኩለን መንግስታት ልፍንታዊ መንግስታት እየን ኔረን።

መትከል ምምቕራሕ ስልጣን፣

መትከል ምምቕራሕ ስልጣን፣ ‘’ባይቶ፣መንግስቲን ቤት ፍርድታትን ስልጣን ኣብ መንጎአን ይማቐልኦ’’

ጭብጢ

መትከል ምክፍፋል ስልጣን

መትከል ምክፍፋል ስልጣን ነቲ ስልጣን ኣብ መንጎ ሰለስተ ባዕለን ዝኸኣላ ኣካል ይኽፈላ።

  • ሓደ ሓጋጊ ኣካል – ሃገራዊ ባይቶ ሕግታት ይውስን
  • ሓደ  ፈጻሚ ኣካል – መንግስቲ ሕግታት የቕርብ ከምኡ’ዉን ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕል ይገብር።
  • ሓደ  ፈራዲ ኣካል – ቤት ፍርዲ ፍሉጥ ጉዳያት ይፈርድ።