Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Quốc hội và chính phủ

Quốc hội

Stortingsbygningen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Quốc hội của Na uy gọi là Stortinget. Tại Quốc hội có 169 vị dân biểu do dân chúng chọn lựa cứ mỗi bốn năm một lần. Họ đại diện cho các đảng chính trị khác nhau. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước tại Na uy. Đây là các nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội:

  • phê chuẩn các luật mới và thay đổi các luật cũ
  • quyết định ngân sách quốc gia
  • kiểm soát chính phủ và việc quản trị đất nước
  • thảo luận các vấn đề chính trị và các dự án lớn

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Các cuộc thảo luận chính trị tại Quốc hội mở cửa cho công chúng. Những ai muốn, có thể hiện diện và nghe các chính khách thảo luận. Tuy vậy, công chúng không được quyền nói hay phát biểu về những vụ tại Quốc hội. Người dân có thể nêu câu hỏi đến các dân biểu qua điện thư hoặc thư từ bình thường. Bạn có thể tìm địa chỉ điện thư của tất cả các vị dân biểu và các thông tin khác trên trang web stortinget.no.

Chính phủ

Sau kỳ bầu cử quốc hội, một hay nhiều đảng sẽ lập nội các. Nội các gồm các bộ trưởng (vị lãnh đạo chính trị của mỗi bộ) và thủ tướng. Một trong các nhiệm vụ của chính phủ là đề nghị các luật mới và những thay đổi trong các luật hiện hành, nhưng chính Quốc hội sẽ phê chuẩn các luật và những thay đổi trong các luật. Chính phủ phải thu xếp để các vụ việc được Quốc hội thông qua, được thực thi trong thực tế. Chính phủ cũng đưa ra đề nghị về ngân sách quốc gia hàng năm. Vào mỗi thứ sáu nội các họp với quốc vương. Khi đó các bộ trưởng thông báo cho quốc vương biết về nhiều vụ chính trị khác nhau. Các cuộc họp này gọi là phiên họp nội các. Quốc vương có rất ít quyền lực chính trị, tuy vậy các cuộc họp này cũng quan trọng. Khi nhiều đảng hợp tác để thành lập nội các, ta gọi là nội các liên hiệp. Nếu đảng hay nhiều đảng trong nội các cùng có đa số tại Quốc hội, ta gọi là nội các đa số. Trái lại, ta gọi là nội các thiểu số nếu đảng hay nhiều đảng thành lập nội các có dưới phân nửa số dân biểu trong Quốc hội.Những năm gần đây, tất cả các chính phủ tại Na uy là các chính phủ liên hiệp.

Nguyên tắc phân quyền::

Nguyên tắc phân quyền này nghĩa là Quốc hội, Chính phủ và tòa án phân chia quyền hành với nhau.

Sự kiện

Nguyên tắc phân quyền

Nguyên tắc phân quyền phân chia quyền hành giữa ba cơ quan độc lập:

  • Lập pháp – Quốc hội, là nơi quyết định thông qua các luật.
  • Hành pháp – chính phủ, là nơi đề nghị luật và thu xếp để các luật lệ được thi hành và thực hiện.
  • Tư pháp – các tòa án, là nơi xét xử từng vụ kiện cụ thể. .