دموكراسی و دولت رفاه

احزاب سیاسی و انتخاباتی

انتخابات

هر دو سال یکبار انتخابات سیاسی در ناروی برگزار می گردد. انتخابات پارلمان و انتخابات محلی (شورای ولایتی و شواری شهری) بە صورت متناوب صورت می گیرد. بە معنی دیگر انتخابات پارلمانی و همچنین شوراهای ولایتی و شوراهای شهری هر چهار سال یکبار برگزاز میگردد.

I avlukket En dame som stemmer ved valg

احزاب سیاسی در جریان کنگرە خویش یک برنامە سیاسی طراحی می کنند. آنها در این برنامە می نویسند کە در دورە انتخابات پیشرو، یعنی چهار سال آینده می خواهند روی کدام مسائل کار نمایند.

در ناروی انتخابات سری می باشد. این به این معنی است کە هیچ کس نمی داند كه شما به كدام حزب رای داده اید و شما نیز لازم ندارید به کسی بگوید. تصمیم به دست شما است كه به كدام حزب رای دهید و این هم غیر معمول نیست كه اعضای خانوادە به احزاب کاملا متفاوت رای دهند.

احزاب سیاسی

در ناروی احزاب مختلف سیاسی وجود دارند و هنگام انتخابات گزینە های زیادی برای انتخاب وجود دارد. بیش از ۲۰ حزب سیاسی مختلف در ناروی موجود است.

ما تقریبا می توانیم بزرگترین احزاب را از «سوسیالیستی» به «غیر سوسیالیستی» به شرح زیر طبقەبندی نمائییم: Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

قدرت رسمی و غیر رسمی

سیاستمداران قوانین، طرح های پیشنهادی مقننه و بودجه را تصویب میكنند. این قدرت رسمی را برایشان جهت نفوذ در خط سیاسی كه بطور ملی و محلی پیروی میگردد فراهم میكند. بسیاری از گروه های نیز وجود دارند كه ما بنام قدرت غیر رسمی یاد میكنیم. این به معنی است كه آنها سیاست را از راه های مختلف تحت تاثیر قرار میدهند.

رسانه ها
رسانه ها ( رادیو، تلویزیون، انترنت، اخبار و غیره ) در ناروی آزاد هستند. این به معنی است كه آنها هر معلومات را كه بخواهند بدون در نظر داشت اینكه كدام حزب در قدرت است، به نشر می سپارند. ولی رسانه ها نیز در محدویت های آزادی بیان قرار گیرند. رسانه ها تاثیر قابل توجهی دارند. ما میگوئیم كه رسانه ها مسایل را در اجندا داخل می كنند و زمانی كه مسایل به بحران میروند به مانند یك نگهبان عمل می كنند. به این شكل بالای تماشاچیان/خوانندگان/ شنوندگان و سیاستمداران تاثیر می گذارند.

سازمان های با علایق خاص
شما در مورد آزادی جهت سازماندهی در ناروی خواندید. اگر شما به یاد داشته باشید كه این به معنی است كه شهروندان برای ایجاد و شركت در سازمان های مختلف با علایق خاص خود مختار هستند.

نمونه هایی از این سازمانها:

  • • سازمان های مردمی ناتوانی ها و امراض مختلف
  • • سازمان های حقوق زنان
  • • سازمان های حقوق اطفال
  • • سازمان های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
  • • سازمان هایی كه برای مسایل مختلف شهری مبارزه می كنند.

مانند رسانه های این سازمان ها می توانند تاثیر زیادی داشته باشند. آنها بالای تماشاچیان/خوانندگان / شنوندگان و سیاستمداران تاثیر می گذارند. مردم و یا سازمان ها كوشش می كنند كه بالای سیاستمداران و تصامیم آنها بطور غیر رسمی تاثیر گذار باشند و به این کار لابی گری می گوییم.

واقعیت ها

حق رای دادن

  • سن داشتن حق رای دهی در ناروی 18 سال می باشد
  • برایدادن رای در انتخابات عمومی شما باید تابعیت ناروی را داشته باشید.
  • برای رای دادن در شورای شهر یا انتخابات شورای شهر شما باید در ناروی برای مدت سه سال زندگی نموده باشید.