دموکراسی و دولت رفاه

انتخابات و احزاب سیاسی

انتخابات

هر دو سال یکبار انتخابات سیاسی در نروژ برگزار می گردد. انتخابات پارلمان و انتخابات محلی (انجمن استان و شورای شهرداری) بە صورت متناوب صورت می گیرند. بە معنی دیگر پارلمان و همچنین انجمن استان ها و شوراهای شهرداری هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند

I avlukket En dame som stemmer ved valg

احزاب سیاسی در جریان کنگرە خویش یک برنامە سیاسی طراحی می کنند. آنها در این برنامە می نویسند کە در دورە انتخابات آتی، یعنی چهار سال آیندە می خواهند روی کدام مسائل کار نمایند.

در نروژ رای دادن در انتخابات بە صورت مخفی می باشد. این بدین معنی می باشد کە هیچ کس نمی داند شما به كدام حزب رای داده اید و شما هم نیاز نیست كه‌ اینرا به‌ كسی بگوئید. شما خودتان تصمیم می گیرید كه به كدام حزب رای دهید و غیر معمول نیست كه اعضای خانوادە به صورت متفاوت رای دهند.

احزاب سیاسی

در نروژ احزاب مختلف سیاسی وجود دارند و هنگام انتخابات گزینە های زیادی برای انتخاب وجود دارد. در حدود ٢٠ حزب سیاسی مختلف در نروژ وجود دارند.

ما تقریبا می توانیم بزرگترین احزاب را از «سوسیالیستی» به «غیر سوسیالیستی» به شرح زیر طبقەبندی نمائیم: Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

قدرت رسمی و غیر رسمی

سیاستمداران در پارلمان، قوانین، اصلاحات قانونی و بودجه‌ را تصویب می كنند. به این ترتیب، آنها قدرت رسمی برای تأثیرگذاری بر سیاستهایی که در سطح كشوری و محلی اعمال می شود، دارند. علاوه بر این، بسیاری از جهات آن چه را ما قدرت غیررسمی می نامیم دارند. یعنی آنها از طرق مختلف بر سیاست تأثیر می گذارند.

رسانه‌ها
رسانه ها (رادیو ، تلویزیون ، اینترنت ، روزنامه ها و غیره) در نروژ آزاد می باشند. این بدان معناست که آنها می توانند هر اطلاعاتی را که می خواهند ، بدون در نظر گرفتن اینکه کدام حزب سیاسی در زمام قدرت باشد، منتشر کنند. اما رسانه ها نیز باید در چارچوب آزادی بیان عمل نمایند. رسانه بسیار تأثیرگذار می باشند. ما می گوییم رسانه ها دستور کار را تعیین می کنند و وقتی اشتباهی رخ می دهد، به عنوان نگهبان عمل می کنند. به این ترتیب، آنها بر بینندگان / خوانندگان / شنوندگان و سیاستمداران معمولی تأثیر می گذارند

سازمان های ذی نفوذ
در نروژ آزادی سازمانی وجود دارد. این از جمله‌ بدین معنی می باشد که شهروندان می توانند آزادانه سازمان های ذی نفوذ تشکیل دهند و به‌ آنها بپیوندند.

اینها نمونه‌هایی از این گونه‌ سازمانها می باشند:

  • سازمان هایی برای افراد كم توان و دارای بیماری های گوناوگون
  • سازمان های حقوق زنان
  • سازمان های حقوق كودكان
  • سازمان های حفاظت از محیط زیست و طبیعت
  • سازمان هایی كه‌ برای مسائل مختلف در شهرداریها مبارزه‌ می كنند

اینگونه‌ سازمان ها درست مانند رسانه ها قدرت تاثیرگذاری بزرگی دارند. آنها بر بینندگان / خوانندگان / شنوندگان و سیاستمداران معمولی تأثیر می گذارند. وقتی اشخاص یا سازمانها سعی می کنند از راههای غیررسمی روی سیاستمداران و تصمیماتشان تأثیر بگذارند، ما آینرا لابی گرایی می نامیم.

آمار

حق رای

  • سن حق دادن رای در نروژ 18 سال می باشد.
  • جهت رای دادن در انتخابات پارلمانی شما باید تابعیت نروژ را داشته باشید.
  • برای رای دادن در انتخابات انجمن استان و شورای شهرداری باید در سە سال اخیر پیش از انتخابات در نروژ زندگی کردە باشید.