ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ምርጫን ፖለቲካዊ ሰልፊታትን

ምርጫ

ኣብ ከክልተ ዓመት ፖለቲካዊ ምርጫታት ኣሎ ኣብ ኖርወይ። ምርጫ ባይቶን ከባብያዊ ምርጫን (ምርጫ ባይቶ ዞባን ኮሙነን)። ባይቶ ኖርወይ ኣብ ኣኣርባዕተ ዓመት ይምረጽ፣ እዚ ውን ባይቶ ዞባታትን ሽማግለ ኮሙነታትን ይምልከት።

I avlukket En dame som stemmer ved valg

ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ሃገራዊ ጉባአ ፕሮግራመን የጽድቓ። ኣብዚ ፕሮግራም ኣብ ዝመጽእ ኣርባዕተ ዓመታት ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ኣበየኖት ጉዳያት ክድህቡ ከምዝደልዩ ይጽሕፉ።

ኣብ ኖርወይ ምርጫ ምስጢራዊ እዩ። እዚ ማለት ንመን ከምዘድመጽካ ዝፈልጥ የለን፣ ንዝኾነ ሰብ ውን ክትነግር ኣይትግደድን ኢኻ። ንመን ከተድምጽ ከምትደሊ ባዕልኻ ኢኻ ትውስኖ፣ ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት ነንበይኑ ድምጽታት ክህቡ ውን ልሙድ ተርእዮ እዩ።

ፖለቲካዊ ሰልፍታት

ኣብ ኖርወይ ብዙሓት ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋ፣ ምርጫ ክካየድ ከሎ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣሎ። ኣብ ኖርወይ ኣስታት 20 ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋ። ኣብ ግዜ ባይቶ 2013-2017 ሸሞንተ ካብዘን ሰልፍታት ኣብ ባይቶ ኖርወይ ተወኪለን ኣለዋ።

ብሓርፋፉ ዓበይቲ ሰልፍታት ካብ ማሕበርነት ናብ ዘይማሕበርነት ክንሰርዐን ንኽእል። Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

ስሩዕን ዘይስሩዕን ስልጣን

ፖለቲከኛታት ሕግታት፣ ምቕያር ሕግታትን ባጀታትን የጽድቑ። ብከምዚ ዓይነት መገዲ ስሩዕ ስልጣን ኣለዎም ሃገራዊን ከባብያዊን ፖለሲታት ክጸልዉ።ኣብ ርእሲ እዚ ከኣ ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ ዘይቀጥታዊ ስልጣን ዘለዎም። ንፖሊሲታት ብዝተፈላለየ መገድታት ይጸልዉ።

መራኸቢ ብዙሃን
መራኸቢ ብዙሃን( ራድዮ፣ቲቪ፣ኢንተርነት፣ጋዜጣታት ወዘተ) ኣብ ኖርወይ ነጻ እየን። እዚ ማለት ብዘየገድስ ኣየናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ስልጣን ኣሎ ዝደለዮኦ ሓበሬታ ክፍንዋ ይኽእላ። ይኹን ደኣ እምበር መራኸቢ ብዙሃን ውን ደረታት ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትካ ክኽተላ ኣለወን።
መራኸቢ ብዙሃን ልዑል ጸላዊ ሓይሊ ኣለዎም። መራኸቢ ብዙሃን እየን ኣጀንዳ ዝሰርዓ ይበሃል፣ ጌጋ ክግበር ከሎ ከም ሓለውቲ የገልግላ። ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ንኖርማል ረኣይቲ/ኣንበብቲ/ሰማዕቲን ፖለቲከኛታትን ይጸልዉ።

ንረብሓታት ኣባላተን ዝቃለሳ ማሕበራት
ድሮ ኣንቢብካዮ ከምዘለኻ ኣብ ኖርወይ ናጽነት ውድብ ኣሎ። ምናልባሽ ትዝክሮ እንተኮይንካ፣ እዚ ማለት ህዝቢ ናጻ ኮይኑ ኣብ ንረብሓታት ኣባላተን ዝቃለሳ ዝተፈላለያ ማሕበራት ክምስርትን ክምዝገብን ይኽእል።

ኣብነታት ከምዚ ዓይነት ማሕበራት

  • ማሕበራት ዝተፈላለየ ሕማማትን ስንክልናን ዘለዎም ሰባት
  • ማሕበራት መሰላት ደቀንስትዮ
  • ማሕበራት መሰላት ቆልዑ
  • ማሕበራት ዕቃበ ኣከባቢን ባህሪን
  • ማሕበራት ኣብ ኮሙነታት ንዝተፈላለየ ጉዳያት ኮሙነ ዝቃለሳ

ልክዕ ከም መራኸቢ ብዙሃን ከምዚ ዓይነት ማሕበራት ልዑል ጸላዊ ሓይሊ ክህልወን ይኽእል። ተራ ረኣይቲ/ኣንበብቲ/ሰማዕቲን ፖለቲከኛታት ይጸልዋ። ሰባት ወይ ማሕበራት ብዘይስሩዕ መገድታት ፖለቲከኛታትን ውሳኔታቶምን ክጸልዋ ክፍትና ከለዋ ‘’ ሎቢስመ’’ ኢልና ንጽውዖ።

ጭብጢ

መሰል ምምራጽ

  • ኣብ ኖርወይ ሰብ 18 ዓመት ምስ መልአ እዩ መሰል ምድማጽ ዝወሃብ።
  • ኣብ ምርጫ ባይቶ ንኽትመርጽ ኖርወጂያዊ መንነት ክህልወካ ኣለዎ።
  • ኣብ ኣውራጂያዊን ኮሙናዊን ምርጫ ንኽትመርጽ፡ ኣብ ኖርወይ ሰለስተ ዓመት ዝተቐመጥካ ክትከውን ኣሎካ።