دموكراسی و دولت رفاه

رژیم سلطنتی ناروی

Kongeparet og Kronprinsparet, (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)

ناروی یك كشور سلطنتی می باشد. رئیس نظام سلطنتی پادشاه یا ملكه می باشد. پادشاه در ناروی داری قدرت كم سیاسی می باشد، اما او یك نقش رسمی دارد و هر هفته درجلسه کابینه اشتراک میکند و زیر تمام تصامیم رسمی امضا نموده و قوانین تصویب شده توسط پارلمان را توشیح می کند.

پادشاه (شاه/ملكه) توسط مردم در انتخابات سیاسی انتخاب نمی گردند. این لقب بە صورت ارثی از والدین بە فرزند منتقل می گردد. پادشاه فعلی ناروی هارالد پنجم نام دارد. او با ملكه سونیا ازدواج نموده است. آنها دو فرزند دارند، شاهدخت (متولد سال ۱۹۷۱) و ولیعهد هوكن ماگنوس ( متولد سال ۱۹۷۳). ولیعهد هوكن ماگنوس لقب پادشاهی را از پدر به ارث خواهد برد. دختر او نیز شاهدخت انگرید الکساندرا (متولد سال ۲۰۰۴)، بعد از او بە سلطنت خواهد رسید.

پادشاه هارالد، ولیعهد هوکن و شاهدخت انگرید الکساندرا, (Foto: Morten Brun, Det kongelige hoff)

واقعیت ها

پادشاه هان

ناروی تا اکنون دارای سه پادشاه بوده از زمان جدایی آن از سویدن در سال 1905.

    • هاکان 7 (پادشاهی از 1905 الی 1957)
    • اولو 5 (پادشاهی از 1957 الی 1991)
    • هارالد 5 (پادشاهی از 1991 الی اکنون)

Kong Haakon med kronprins Olav på armen, 1905, (Oslo Museum, ukjent fotograf)