دموکراسی و دولت رفاه

نظام سلطنتی نروژ

Kongeparet og Kronprinsparet, (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)

نروژ یك كشور سلطنتی می باشد. رئیس نظام سلطنتی پادشاه یا ملكه می باشد. پادشاه در نروژ داری قدرت سیاسی كمی می باشد، ولی او یك نقش رسمی دارد كه‌ در آن هر هفته با وزرای دولت جلسه دارد و او همچنین تمامی تصمیمات رسمی از سوی دولت را امضاء می كند و قانون های تصویب شده‌ از طرف پارلمان را تایید می كند.

پادشاه (شاه یا ملكه) توسط مردم در انتخابات سیاسی انتخاب نمی گردد. این لقب بە صورت ارثی از والدین بە فرزند منتقل می گردد. پادشاه فعلی نروژ هارلد پنجم نام دارد. او با ملكه سونیا ازدواج نموده است. آنها دو فرزند دارند، شاهزادە مارتا لویس (متولد سال ١٩٧١) و ولیعهد هوكن ماگنوس ( متولد سال ١٩٧٣). ولیعهد هوكن ماگنوس لقب پادشاهی را از پدر به ارث خواهد برد. دختر او نیز شاهزادە انگرید الکساندرا (متولد سال ٢٠٠٤)، بعد از او بە سلطنت خواهد رسید.

Kong Harald, Kronprins Haakon og Prinsesse Ingrid Alexandra, (Foto: Morten Brun, Det kongelige hoff)

آمار

پادشاهان

بعد از انحلال اتحاد با سوئد در سال 1905 نروژ دارای سە پادشاه بودە است.

    • هوکن هفتم (پادشاه از سال 1905 تا 1957)
    • اولاو پنجم (پادشاه از سال 1957 تا 1991)
    • هارالد پنجم (پادشاه از سال 1991 تا تاریخ فعلی)

Kong Haakon med kronprins Olav på armen, 1905, (Oslo Museum, ukjent fotograf)