دموکراسی و دولت رفاه

مشارکت نروژ در سازمان های بین المللی

نروژ عضو چندین سازمان بین المللی از جملە سازمان ملل متحد، ناتو و منطقە اقتصادی اروپا می باشد کە بر سیاست نروژ تاثیر گذار می باشند.

سازمان ملل متحد

FN-flagget

سازمان ملل متحد یك سازمان بین المللی می باشد کە در ٢٤ اكتبر ١٩٤٥ تاسیس گردید. سازمان ملل متحد برای صلح بین المللی و امنیت كار می كند و عرصە ای برای گفتگو میان کشورهای مختلف می باشد. امروز ١٩٣ كشور عضو سازمان ملل متحد می باشند.

سازمان ملل متحد یك سازمان بین المللی می باشد کە در ٢٤ اكتبر ١٩٤٥ تاسیس گردید. سازمان ملل متحد برای صلح بین المللی و امنیت كار می كند و عرصە ای برای گفتگو میان کشورهای مختلف می باشد. امروز ١٩٣ كشور عضو سازمان ملل متحد می باشند.
سازمان ملل متحد همچنین در زمینە قانون بین المللی، توسعە اقتصادی و حقوق بشر کار می کند. سازمان ملل متحد نقش مهمی به عنوان یك سازمان صلح آفرین دارد. كشورهای عضو از طریق کمک های اقتصادی، سازمان ملل متحد را تامین مالی می کنند.
سازمان ملل متحد از قدرت حقوقی برخوردار نیست. بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد برای كشورهای عضو از نظر قانونی الزام آور نیستند.

ناتو

NATO-landene (Kilde: Wikimedia Commons)سازمان پیمان اتلانتیك شمالی ( ناتو) یك اتحاد دفاعی متشکل از ٢٨ كشور عضو از اروپا و امریكا شمالی می باشد. پیمان ناتو در سال ١٩٤٩ تاسیس گردید. كشور های عضو بە طور متقابل متعهد شدە اند كه یكدیگر را حمایت نمایند و در کنار هم بجنگند در صورتیکە یك كشور یا چندین کشور عضو از طرف یک کشور یا چندین کشور مورد حمله قرار بگیرند.

منطقە همکاری اقتصادی اروپا – EØS

نروژ عضو اتحادیه‌ اروپا نمی باشد، اما ما در هر صورت متعهد بە یک پیمان همکاری اروپایی می باشیم. این همکاری EØS ( منطقه همكاری اقتصادی اروپا ) نامیده می شود. توافقنامه منطقە اقتصادی اروپا روابط تجاری و اقتصادی میان کشورهای منطقە اقتصادی اوروپا را تنظیم می كند. ما ازجملە از مقررات اتحادیە اروپا در مورد تبادل آزادانه‌ کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایە پیروی می نمائیم.
در نروژ دوبار (در سالهای ١٩٧٢ و ١٩٩٤) همه پرسی در مورد عضویت در اتحادیە اروپا (EU) انجام شدە است. هر دو بار اکثریت جمعیت رای منفی بە پیوستن نروژ بە اتحادیه اروپا دادند.

EU- og EØS-området (Kilde: Wikicommons)كشور هایی كه به رنگ آبی رنگ شدە اند، اعضاء اتحادیه اروپا می باشند.
نروژ، ایسلاند و لیختن اشتاین (سبز رنگ) همراه با کشورهای اتحادیە اروپا بخشی از توافقنامه منطقە همکاری اقتصادی اروپا می باشند.

توافقنامه شنگن

توافقنامه شنگن توافقنامە ای می باشد كه کنترل مرزهای خارجی جایگزین کنترل مرز بین کشورهای عضو این توافق نامە می شود. این بدین معنی می باشد کە کشورهای شنگن بە عنوان یک منطقە بزرگ تلقی می شوند كه هنگام ورود به‌ مرز خارجی آن افراد باید پاسپورت یا ویزای معتبر نشان دهند. هنگامی کە فرد وارد منطقە شنگن شد، می تواند بدون کنترل معمولی پاسپورت بە طور آزادانە بە کشورهای مختلف در این منطقە سفر نماید. (این می تواند در حالات خاص تغییر پیدا كند، بنابراین توصیه‌ پلیس نروژ همیشه‌ این می باشد كه‌ هنگام سفر به‌ كشورهای خارجی پاسپورت را به‌ همراه داشته‌ باشید.)
این موافقتنامه در سال ١٩٨٥ در شنگن در لوكزامبورگ به امضاء رسید. این توافقنامە امروز شامل ٢٧ كشور اروپایی می باشد.

کشوورهایی کە توافقتنامه شنگن را امضا كرده اند: Schengen-området (Kilde: Wikicommons)