Demokrati og velferdssamfunn

Velferdssamfunnet

Et velferdssamfunn er et samfunn der viktige sider ved folks levestandard, utdanning og helse sikres ved hjelp av offentlige fellesskapsløsninger. I et velferdssamfunn fordeler det offentlige ressursene slik at alle innbyggerne får tilgang til grunnleggende goder som bolig, mat, medisinsk hjelp og skolegang.

Det norske velferdssamfunnet kalles en velferdsstat fordi det offentlige, stat og kommune, har hovedansvaret for velferden.

Velferdssamfunnet blir hovedsakelig finansiert ved at innbyggerne betaler skatter og avgifter. I tillegg bruker staten blant annet eksportinntekter fra for eksempel olje og gass til å finansiere velferdsgoder.

Selv om det offentlige har hovedansvaret for velferdsgodene, gjør også frivillige organisasjoner og privatpersoner en stor og viktig innsats.

Fakta

Et velferdssamfunn

  • Et velferdssamfunn er et samfunn med høy og ganske jevnt fordelt velferd.
  • Velferd koster penger. Alle som bor i Norge, er med å betale for velferden gjennom skatter og avgifter.