دموكراسی و دولت رفاه

دولت رفاه

جامعە مرفە جامعە ای می باشد کە در آن جنبە های مهمی از سطح زندگی مردم، تعلیم و تربیه و صحت به کمک راه حل های مشترک دولتی تضمین گردد. در یک جامعە مرفە، دولت منابع را بە طوری تقسیم می كند که تمام شهروندان به مزایای اساسی مانند مسکن، غذا، کمک های صحی و تحصیل دسترسی داشته باشند.
نظام جامعە ای مرفە ناروی دولت رفاه نامیدە می شود چراکه دولت و شهرداری ها مسئولیت اصلی رفاه را بە عهدە دارند.

جامعە مرفه عمدتا توسط مالیات و عوارضی کە توسط شهروندان پرداخت می شود، تامین مالی می گردد. علاوە بر این دولت از عواید صادرات به طور مثال صادرات نفت و گاز برای تامین مالی مزایای رفاهی استفاده می كند.

اگر چه دولت مسئولیت اصلی مزایای رفاهی را به عهده دارد، سازمانهای داوطلب و افراد معمولی نیز تلاش بزرگ و مهمی در این عرصه انجام می دهند.

واقعیت ها

یک دولت رفاه

  • یک دولت رفاه عبارت از سیستم رفاه اجتماعی با تقسیم مساویانه رفاه در سطح بلند می باشد.
  • تامین رفاه نیاز به هزینه دارد. همه کسانیکه در ناروی زندگی میکنند از طریق پرداخت مالیات و عوارض بابت مزایای رفاهی می پردازند.