دموکراسی و دولت رفاه

جامعە مرفە

جامعە مرفە جامعە ای می باشد کە در آن بخش های مهمی از سطح زندگی مردم، آموزش و پرورش و بهداشت توسط راه حل های جمعی دولتی تضمین می گردد. در یک جامعە مرفە، منابع دولتی طوری تقسیم می گردند كه‌ تمام شهروندان به نیازهای اساسی مانند مسکن، غذا، مراقبت های پزشکی و تحصیل دسترسی داشته باشند.

نظام جامعە مرفە نروژ دولت رفاه نامیدە می شود چونکە دولت و شهرداری ها مسئولیت اصلی تامین رفاه را بە عهدە دارند.

جامعە مرفه عمدتا توسط مالیات و عوارضی کە توسط شهروندان پرداخت می شود، تامین مالی می گردد. علاوە بر این دولت از درآمد صادرات چون درآمد صادرات نفت و گاز برای تامین مالی مزایای رفاهی استفاده می كند.

اگر چه دولت مسئولیت اصلی مزایای رفاهی را به‌ عهده‌ دارد، سازمانهای داوطلب و افراد شخصی هم نیز تلاش بزرگ و مهمی در این راستا انجام می دهند.

آمار

جامعە مرفه

  • جامعە مرفە جامعە ای می باشد کە سطح رفاه در آن بالا می باشد و مزایاهای رفاهی تا حدود زیادی بە شکل متساوی تقسیم گردیدە اند.
  • رفاه نیازمند پول می باشد. کلیە کسانی کە در نروژ زندگی می کنند از طریق دادن مالیات و عوارض در تامین هزینەهای رفاه سهیم می باشند.