ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္ဟူသည္မွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ စုေပါင္းျဖည့္စည္းေပးမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို အာမခံရန္ အေလးေပးေသာ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ အားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး အရာအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္တခုတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ေနအိမ္၊ အစားအစာ၊ ေဆးကုသမႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းေနေရး စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သမွ်ကို မွ်ေဝေပးသည္။

ေနာ္ေဝ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္္ကို လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံတခုဟု ေခၚဆိုရျခင္းမွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ – ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္ – က အဆိုပါ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္္ႀကီးကို အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အခြန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ေပးေန၍ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပို႔ကုန္မွရေငြႏွင့္အျခားရေငြမ်ားကိုလည္း လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ထည့္သြင္းအသံုးခ်ရသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ အစိုးရက အဓိကတာဝန္႐ွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားကလည္း အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကေသးသည္။

အခ်က္အလက္

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႕ေဘာင္တခု

  • – လူမႈဝန္ထမ္းလူ႕ေဘာင္တခုဟူသည္မွာ အဆင့္ျမင့္ၿပီး အလြန္မွ်တစြာ ေဝမွ်ခြဲျခမ္းေပးထားသည့္ လူမႈဖူလံုေရးရ႐ွိေနေသာ လူ႔ေဘာင္တခုကို ဆိုလိုသည္။
  • – လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ေနသူအားလံုးက လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ အခြန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္။