ولسواکي (دیموکراسي) او د هوساینې (رفاه) ټولنه

د هوساینې (رفاه) ټولنه

د هوساینې (رفاه) ټولنه یوه ټولنه ده، په کومه کې چې د خلکو د ژوند د کچې، زده کړې (تحصیل) او روغتیا مهم اړخونه د دولت لخوا تامینېږي. د هوساینې (رفاه) په ټولنه کې دولت منابع داسې وېشي، چې ټول وګړي د بنسټیزو اړتیاوو پوره کولو لکه استوګنځای، خوړو، روغتیايي مرستې او ښوونځي ته لاس رسی لري.
د ناروې د هوساینې (رفاه) ټولنې ته د هوساینې (رفا) دولت ویل کېږي، ځکه چې حکومت، دولت او ښاروالۍ د هوساینې (رفاه) مسؤلیت پر غاړه لري.
په عمده توګه د هوساینې (رفاه) ټولنه د وګړو لخوا د بېلابېلو مالیاتو په ورکولو سره تمویلېږي. د دې سربېره دولت د صادراتو د عوایدو، د بېلګې په توګه د تېلو او ګازو د صادراتو له لارې د هوساینې (رفاه) مرستې تمویلوي.
که څه هم د هوساینې د ښېګڼو اصلي مسؤلیت د دولت پر غاړه دی، خو رضاکاره سازمانونه (داوطلب سازمانونه) او شخصي کسان هم په دې برخه کې ډیر زیار باسي.

معلومات

د هوساینې ټولنه

  • د هوساینې ټولنه یوه ټولنه ده په کومې کې چې د هوساینې کچه لوړه او په مساوي توګه وېشل شوي وي. هوساینه د پېسو لګښت ته اړتیا لري.
  • په ناروې کې ټول مېشت وګړي د هوساینې له ټولنې سره د بېلابېلو مالیاتو د ورکولو له لارې مرسته کوي.