ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

รัฐสวัสดิการ

รัฐสวัสดิการเป็นระบบสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญของมาตรฐานการครองชีพ การศึกษา และการดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้รับเงินทุนผ่านรายได้ภาษีทั่วไป ผลประโยชน์ส่วนรวมถูกเสนอให้กับทุกคน เช่น เป็นข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น ในรัฐสวัสดิการ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทรัพยากรโดยอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนเข้าถึงสิ้นค้าพื้นฐานเช่น ที่พักอาศัย อาหาร ความช่วยเหลือทางการแพทย์และการเข้าเรียน

นอร์เวย์ได้ชื่อว่าเป็นรัฐสวัสดิการเพราะว่ารัฐบาลทั้งที่เป็นของรัฐและท้องถิ่นมีความรับผิดชอบหลักสำหรับสวัสดิการของพลเมือง

รัฐสวัสดิการมีเงินทุนหลักจากภาษีและอากรที่ผู้อยู่อาศัยจ่าย รัฐบาลยังใช้รายได้จากการส่งออก เช่น การขายน้ำมันและแก๊ส ในการจัดหาเงินทุนผลประโยชน์ทางสังคมด้วย

ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีความรับผิดชอบหลักสำหรับผลประโยชน์ทางสังคม แต่องค์กรอาสาสมัครและบุคคลแต่ละคนยังให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนที่สำคัญและมากมาย

ข้อเท็จจริง

รัฐสวัสดิการ

  • รัฐสวัสดิการเป็นระบบสวัสดิการทางสังคมที่มีระดับสูงของสวัสดิการที่ถูกแจกจ่ายที่เท่ากัน
  • สวัสดิการมีราคาเป็นเงิน ทุกคนที่อาศัยในนอร์เวย์จ่ายสมทบผลประโยชน์สวัสดิการผ่านทางภาษีและอากร