Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Xã hội phúc lợi

Xã hội phúc lợi là một xã hội mà các lãnh vực quan trọng của người dân như mức sống, học vấn và sức khỏe được bảo đảm qua sự giúp đỡ bởi các giải pháp chung của nhà nước. Các cung ứng này dành cho mọi người, có tính cách phổ quát. Trong một xã hội phúc lợi các nguồn nhân vật lực chung được phân chia để mọi người dân được những ích lợi căn bản như nhà cửa, thức ăn, giúp đỡ y tế và học đường.
Xã hội phúc lợi tại Na uy được gọi là nhà nước phúc lợi vì nhà nước và các công xã địa phương có trách nhiệm chính về phúc lợi.
Xã hội phúc lợi chủ yếu được tài trợ qua việc người dân trả thuế và các lệ phí. Ngoài ra, nhà nước dùng các thu nhập từ xuất khẩu chẳng hạn như dầu khí để tài trợ các lợi ích phúc lợi.
Tuy nhà nước có trách nhiệm chính về các lợi ích phúc lợi, các tổ chức thiện nguyện và tư nhân cũng thực hiện nỗ lực quan trọng đáng kể.

Sự kiện

Xã hội phúc lợi

  • Xã hội phúc lợi là một xã hội có phúc lợi cao và được phân chia khá đều.
  • Phúc lợi thì tốn kém. Mọi người sống ở Na uy cùng tham dự vào việc trả tiền cho các phúc lợi này qua tiền thuế và các lệ phí.