دموكراسی و دولت رفاه

مسئولیت های عمده كشور مرفه

جامعە مرفە ناروی نشان دهنده درجه بالایی از مسئولیت دولت می باشد. دولت، مقام ولایات و شهرداری ها بخش بزرگی از مزایای رفاهی را تامین مالی می کنند، و آنها همچنین کنترول می نماید که آیا شهروندان از مقررات این سیستم رفاهی پیروی می نمایند یا خیر. هدف این می باشد کە با تمام شهروندان بە طور یکسان رفتار شود و مزایای رفاهی بە طور عادلانە توزیع گردد.

در بسیاری از جوامع، خانوادە مسئولیت اصلی برای کمک نمودن بە اعضای فامیل در صورت نیاز را دارد. در ناروی هم این یک امرطبیعی و همچنان معمول می باشد كه به خانوادە و دوستان در صورت نیاز بە مراقبت و مساعدت، یاری نمود، اما امروز دولت بسیاری از این مسئولیت ها را بە دوش گرفته است.

یك جامعە مرفه مزایای بسیاری برای شهروندان تهیه می كند. اما این مهم است که بدانیم که شهروندان در یک جامعە مرفە نیز مکلفیت هایی دارند. یكی ازشرایط مهم برای اینکە یک جامعە مرفە بە خوبی عمل نماید، اعتماد می باشد. داشتن اعتماد بە کسی به این معنی است كه ما بتوانیم بە او اعتبار نماییم. ما باید اعتماد داشتە باشیم کە سیستم جامعە مرفە زمانی کە بە آنها نیاز داریم بە خوبی عمل می نمایند. دولت و شهرداری ها بە نوبە خود باید اعتماد نمایند كه شهروندان معلومات درست را ارائه میدهند و از مزایای رفاهی سوء استفاده نمی كنند.

واقعیت ها

هدف دولت دارای رفاه اجتماع عبارت از تضمین امنیت برای همه و تقسیم عادلانه امتیازات اجتماعی می باشد.

دولت های رفاه اجتماعی بر اساس اعتماد می باشد!

مسئولیت ابتدایی حکومت با رفاه عبارتند از:

  • صحت تمام باشندگان
  • تحصیل تمام باشندگان
  • مواظبت اطفال
  • مواظبت برای افراد مسن و سایر افراد که به کمک نیاز دارند
  • امنیت مالی برای تمام افراد باشنده