دموکراسی و دولت رفاه

وظایف اصلی جامعە مرفه

جامعە مرفە نروژ معرف میزان بالایی از مسئولیت دولت می باشد. دولت، استان داری ها و شهرداری ها بخش بزرگی از مزایای رفاهی را تامین مالی می کنند، و آنها همچنین امر اینکە شهروندان از مقررات این سیستم رفاهی پیروی می نمایند را کنترل می کنند. هدف این می باشد کە با کلیە شهروندان با برابری رفتار شود و اینکە مزایای رفاهی بە صورت عادلانە توزیع گردند.

در بسیاری از جوامع، خانوادە مسئولیت اصلی برای کمک بە اعضای خانوادە در صورت نیاز را دارد. در نروژ طبیعی و معمول می باشد كه به خانوادە و دوستان در صورت نیاز آنها بە مراقبت و مساعدت، کمک نمود، اما امروز دولت بسیاری از این مسئولیت ها را بە عهده دارد.

یك جامعە مرفه مزایای بسیاری برای شهروندان تضمین می كند. اما حائز اهمیت می باشد کە ذکر شود شهروندان در یک جامعە مرفە نیز مسئولیت هایی دارند. یكی ازشرایط مهم برای اینکە یک جامعە مرفە بە خوبی عمل نماید، اعتماد می باشد. داشتن اعتماد بە کسی بدان معنی است كه ما بتوانیم بە او اعتماد نماییم. ما باید اعتماد داشتە باشیم کە سیستم جامعە مرفە زمانی کە بە آنها نیاز داریم بە خوبی عمل نمایند. دولت و شهرداری ها بە نوبە خود باید اعتماد داشته‌ باشند كه شهروندان اطلاعات صحیح را در اختیار آنها می گذارند و از مزایای رفاهی سوء استفاده نمی كنند.

آمار

هدف جامعە مرفه ایجاد

امنیت برای همە و تقسیم عادلانە مزایای رفاهی می باشد.

جامعە مرفه بر اساس اعتماد استوار می باشد!

مسئولیتهای اصلی دولت مرفه عبارتند از:

  • بهداشت کلیە شهرواندان
  • تحصیلات شهروندان
  • مراقب و مواضبت از کودکان
  • مراقبت از افراد مسن کە بە مراقبت نیاز دارند.
  • تضمین امنیت مالی برای هر فردی از جامعە