ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္္၏ အဓိကတာဝန္မ်ား

ေနာ္ေဝ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္၏ ထူးျခားေသာလကၡဏာမွာ အစိုးရက တာဝန္ႀကီးမားစြာယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္းႃမိႈ႕ေတာ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္တို႔က လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ က႑မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးက်ခံေပးၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားက စနစ္တက် လုိက္နာျခင္း႐ွိမ႐ွိကိုလည္း ၾကပ္မတ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူထား ဆက္ဆံခံရၿပီး လူမႈဖူလံုေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အညီအမွ် ခြဲေဝေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မိသားစုဝင္တေယာက္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စည္းေပးရန္တာဝန္႐ွိသူမွာ မိသားစုကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝတြင္လည္း သဘာဝက်က် ႏွင့္ ထံုးစံအရ ႁပႈစုမႈႏွင့္ အကူအညီလိုေနသူမ်ားကို မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးေလ့႐ွိသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္္တခုသည္ ျပည္သူမ်ားကို လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္ အမ်ားအျပားေပးေလ့႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္္၏ ျပည္သူတိုင္းတြင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားလည္း႐ွိသည္ကို သိထားရန္လိုပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္္တခု ေကာင္းစြာလည္ပတ္ရန္ အေရးႀကီးေသာလိုအပ္ခ်က္မွာ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈဆိုသည္မွာ တဦးတေယာက္ေပၚတြင္ စိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္သည့္အခါ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔အေနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းခံစားခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားမလုပ္မိေအာင္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုသတင္းေပးလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္တို႔ဘက္မွ ယံုၾကည္ထိုက္သည့္အေနအထားတြင္ ႐ွိသင့္သည္။

အခ်က္အလက္

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အားလံုးအတြက္

စိတ္လက္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ လူမႈခံစားခြင့္အားလံုးကို မွ်တစြာခြဲေဝခံစားေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္ကို ယံုၾကည္မႈေပၚတြင္တည္ေဆာက္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားမွာ –

  • – ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး
  • – ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပညာေရး
  • – ကေလး ႁပႈစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
  • – သက္ႀကီး႐ြယ္အို ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သူမ်ားကို ႁပႈစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
  • – ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး စိတ္ေအးႏိုင္ေစရန္