Demokrati og velferdssamfunn

Velferdssamfunnets hovedoppgaver

Det norske velferdssamfunnet er kjennetegnet av en høy grad av offentlig ansvar. Staten, fylkeskommunene og kommunene finansierer store deler av velferdsgodene, og de kontrollerer også at innbyggerne følger reglene i systemet. Målet er at alle innbyggerne skal kunne få likeverdig behandling, og at velferdsgodene blir fordelt på en rettferdig måte.

I mange samfunn er det familien som har hovedansvaret for å hjelpe familiemedlemmer som trenger det. I Norge er det også naturlig og vanlig å stille opp for familie og venner som trenger omsorg og hjelp, men i dag har det offentlige overtatt mye av dette ansvaret.

Et velferdssamfunn sikrer innbyggerne mange goder. Men det er viktig å være klar over at innbyggerne i velferdssamfunnet også har plikter. En viktig forutsetning for at velferdssamfunnet skal fungere, er tillit. Å ha tillit til noen betyr at vi kan stole på dem.

Vi skal kunne stole på at ordningene i velferdssamfunnet fungerer når vi trenger dem. Staten og kommunene skal på sin side kunne stole på at innbyggerne gir riktig informasjon, og at de ikke misbruker velferdsgodene.

Fakta

Målet for velferdssamfunnet

er trygghet for alle og en rettferdig fordeling av velferdsgodene.

Velferdssamfunnet bygger på tillit!

Velferdsstatens hovedoppgaver er:

  • innbyggernes helse
  • innbyggernes utdanning
  • omsorg for barn
  • omsorg for eldre og andre som trenger omsorg
  • økonomisk sikring av den enkelte innbygger