ولسواکي (دیموکراسي) او د هوساینې (رفاه) ټولنه

د هوساینې (رفاه) د ټولنې اصلي دندې

د ناروې د هوساینې د ټولنې نښه د دولت زیات مسؤلیت دی. د ټولنیزو ښېګڼو زیاته برخه د دولت، ولایتې چارواکو او ښاروالیو لخوا تمویلېږي او همدارنګه یاد چارواکي څارنه کوي، چې وګړي د سیستم مقررات مراعت کړي.
موخه دا ده، چې له وګړو سره یو شان چلند وشي او ټولنیز تامینات په عادلانه توګه و وېشل شي.

په ګڼ شمېر ټولنو کې د اړتیا په وخت کې د کورنۍ له غړو سره مرسته د کورنۍ اصلي مسؤلیت دی. په ناروې کې هم عامه ده، چې له کورنۍ او هغو ملګرو سره مرسته وشي، چې پالنې او مرستې ته اړتیا لري، خو اوسمهال د دې مسؤلیت ډېره برخه دولت پر غاړه اخیستې ده.

د هوساینې ټولنه د وګړو ټولنیز تامینات تضمینوي. خو، اړینه ده چې پوه شو چې د هوساینې په ټولنه کې وګړي هم دندې لري. د هوساینې د ټولنې یو مهم شرط اعتماد دی. په یو چا باندې اعتماد کول په دې مانا دي، چې مونږ کولای شو پر هغوې باور وکړو. مونږ باید وکولای شو باور وکړو، چې د اړتیا پر مهال د هوساینې د ټولنې ټولنیز تامینات شتون لري. له بل پلوه حکومت او ښاروالۍ هم باید اعتماد وکړای شي، چې وګړي سم معلومات ورکوي او له ټولنیزو ښېګڼو څخه ناوړه ګټه نه پورته کوي.

معلومات

د هوساینې د ټولنې موخه د ټولو وګړو لپاره خوندیتوب او د هوساینې د مرستو عادلانه وېش دی.

د هوساینې ټولنه په باور ولاړه ده!

د هوساینې د دولت اصلي دندې دا دي:

  • د وګړو روغتیا
  • د وګړو زده کړه
  • د ماشومانو پالنه
  • د زړو او نورو اړو کسانو پالنه
  • د وګړو اقتصادي ډاډمنتیا