ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ቀንዲ ዕማም ድሕንነት ሕብረተሰብ

ሕብረተሰብ ኖርወይ መለለዪኡ ልዑል መንግስታዊ ሓላፍነት እዩ። መንግስቲ፣ፊልከስኮሙነታትን ኮሙነታትን ንብዙሕ ክፋላት ረብሓታት ድሕንነት ይምውላ፣ ከምኡውን ህዝቢ ሕግታት ከምዝኽተል ይቋጻጸራ። ብምሉኡ ህዝቢ ማዕረ ኣትሓሕዛ ክግበረሉን፣ ረብሓታት ድሕንነት ከኣ ብፍትሓዊ ዝኾነ መገዲ ክመቓራሕ።

ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ካልኦት ኣባላት ስድራቤት ሓገዝ ከድልዮም ከሎ ስድራቤት እያ ዝዓበየ ሓላፍነት ትስከም። ኣብ ኖርወይውን ሓገዝን ምእላይን ዘድልዮም ኣዕሩኽን ኣዝማድን ምሕጋዝ ባህርያዊን ንቡርን እዩ፣ ሎሚ ግን መንግስቲ እዩ ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ሓላፍነት ተሰኪሙዎ ዘሎ።

ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ንህዝቢ ብዙሕ ረብሓታት የውሕሰሉ።ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ድሕንነታዊ ሃገር ዝቕመጡ ግቡኣት ከምዘለዎም ክንርስዕ የብላን። ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ክዉን ዝገብሮ ሓደ ኣገዳሲ ቅድመ-ኩነት እምነት እዩ። እምነት እንተሎ ንሰብ ክንኣምን ንኽእል ኢና ማለት እዩ።ፍታሓት ድሕንነት ከድልየና ከሎ ከገልግለና እዩ ኢልና ክንኣምን ኣለና። መንግስትን ኮሙነን ብወገኖም ከኣ ህዝቢ ቅኑዕ ሓበሬታ ክምዝህብን፣ ንረብሓታት ድሕንነት ውን ብጌጋ ከምዘይጥቀመሉ ክኣምኑ ኣለዎም።

ጭብጢ

ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ዕላምኡ

ዕላማ ድሕንነት ሕብረተሰብ ውሕስነት ንኩሉ እዩ። ከምኡ’ውን ነቲ ረብሓታት መንግስቲ ብፍትሓዊ መገዲ ምክፍፋል እዩ።

ድሕንነት ሕብረተሰብ ኣብ እምነት ዝተሞርኮሰ እዩ!

እቲ ቀንዲ ዕማም ድሕንነት መንግስቲ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፣

  • ጥዕና ተቐማጦ
  • ትምህርቲ ንተቐማጦ
  • ምንባይ ቆልዑ
  • ምንባይ ኣረገውቲን ካልኦት ምንባይ ንዘድልዮም
  • ቁጠባዊ ውሕስነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ተቐማጣይ