Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Các nhiệm vụ chính của xã hội phúc lợi

Xã hội phúc lợi tại Na uy mang đặc tính trách nhiệm của nhà nước ở mức độ cao. Nhà nước, các công xã tỉnh và các công xã trả tiền phần lớn cho các lợi ích phúc lợi, và họ cũng kiểm soát người dân có tuân giữ các quy luật trong hệ thống này hay không. Mục đích là mọi người dân có thể được đối xử bình đẳng, và các lợi ích phúc lợi được phân chia cách công bằng.
Trong nhiều xã hội, gia đình có trách nhiệm chính để giúp đỡ các thành viên của mình khi cần kíp. Tại Na uy, việc tương trợ cho gia đình và bạn bè khi họ cần cũng là điều tự nhiên và bình thường, nhưng ngày nay nhà nước đã thay thế nhiều trong trách nhiệm này.
Xã hội phúc lợi bảo đảm cho người dân nhiều ích lợi. Nhưng điều quan trọng cần biết rõ là người dân trong xã hội phúc lợi cũng có những bổn phận. Một điều kiện quan trọng để xã hội phúc lợi có thể tồn tại là sự tín nhiệm. Để có được sự tín nhiệm với ai nghĩa là ta có thể tin tưởng nơi họ. Chúng ta có thể tin tưởng là các phương án trong xã hội phúc lợi hữu hiệu khi chúng ta cần đến. Về phía nhà nước và các công xã địa phương, họ cũng cần phải tin tưởng người dân cung cấp thông tin chính xác, và người dân không lạm dụng các lợi ích phúc lợi.

Sự kiện

Mục đích của xã hội phúc lợi

là sự an tâm cho mọi người và là sự phân chia công bằng từ các phần phúc lợi.

Xã hội phúc lợi dựa vào sự tín nhiệm tin tưởng!

Các nhiệm vụ chính của nhà nước phúc lợi là:

  • sức khoẻ của người dân
  • trình độ học vấn của người dâng
  • chăm sóc trẻ em
  • chăm sóc người già và những người khác cần đến sự chăm sóc
  • bảo đảm kinh tế cho từng người dân