دموكراسی و دولت رفاه

مزایای اجتماعی

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
این تصاویر برخی از مزایای رفاهی در جامعه ناروی را نشان می دهند.

مزایای رفاهی در ناروی همە شمول می باشند. این بدان معنی است كه هركس حق استفادە کردن از آنها را دارد.

اگر چە همه حق دارند تا از مزایای رفاهی استفاده کنند، ولی این بدان معنی نیست كه هر كس باید از همه مزایای رفاهی استفادە نماید.

بسیاری از ما برای یک دورە طولانی در زندگی خویش از برخی از مزایای رفاهی بهرە مند می شویم.برخی از مزایای رفاهی تحصیل و تقاعدی میباشد که توسط دولت تامین میگردد. تمام اطفال و نوجوانان در ناروی بطور مثال حق و مکلفیت برای تعلیمات ابتدایی ده ساله می باشند، و بیشتر آنها تعلیمات دوره لیسه را نیز ادامە می دهند. بسیاری از ما شانس اینرا نیز خواهیم داشت کە بە سن تقاعدی برسیم.

شاید از بعضی از مزایای رفاهی فقط یک یا چند بار در طول زندگی خود استفادە نمائیم. بستری شدن در شفاخانه در ناروی و معالجه شدن در آنجا رایگان می باشد، اما در هنگام مراجعە بە داکتر یک مقدار به عنوان سهمیه شخصی بابت هزینە پرداخت می نمائیم.

سایر مزایای رفاهی برای كمك در دورە های سخت زندگی مانند بیكاری و یا غیابت از کار بە دلیل مریضی، در نظر گرفتە شدە اند. کمک اقتصادی کە ما در چنین شرایطی دریافت می کنیم، بە عنوان یک کمک موقت تا شرائط زندگی دوبارە بهبود یابد، در نظر گرفتە شدە است.

واقعیت ها

خدمات مختلف ارایه شده به اتباع یک دولت با رفاه بنام امتیازات اجتماعی یاد می شود.

  • بعضی امتیازات اجتماعی برای چندین سال فرآهم می گردد
  • بعضی امتیازات اجتماعی صرف بعضا ارایه می شود.
  • بعضی امتیازات اجتماعی ندرتا فرآهم می گردد.