دموکراسی و دولت رفاه

مزایای رفاهی

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
این تصاویر برخی از مزایای رفاهی در جامعه نروژ را نشان می دهند.

مزایای رفاهی در نروژ همە گیر می باشند. این بدین معنی می باشد كه‌ هركس حق دارد كه‌ از این مزایا بهره‌ مند شود.

اگر چە همه حق استفادە از مزایای رفاهی را دارند، اما این به این معنی نیست كه هر كس باید از کلیە مزایای رفاهی استفادە نماید.

بسیاری از ما برای یک دورە طولانی در زندگی خویش از برخی از مزایای رفاهی بهرەمند می شویم. برخی از مزایای رفاهی برای نمونه‌ تحصیل و بازنشستگی می باشند كه‌ از طرف دولت رفاه تامین مالی می گردند. تمام کودکان و نوجوانان در نروژ برای نمونە حق دارند و موظف می باشند کە دە سال تحصیل در سطح ابتدایی داشتە باشند، و بیشتر آنها تحصیلات دبیرستانی را هم ادامە می دهند. بسیاری از ما شانس اینرا نیز خواهیم داشت کە بە سن بازنشستگی برسیم..

ما ممكن است فقط یک یا چند بار از برخی از مزایای رفاهی در طول زندگی خویش استفادە نمائیم. در نروژ بستری شدن در بیمارستان و دریافت علاج در بیمارستان رایگان می باشد، در حالیكه‌ هنگام مراجعە بە دکتر سهم خویش را پرداخت می نمائیم.

سایر مزایای رفاهی برای كمك در دورە های دشوار زندگی چون بیكاری و یا غیبت از کار بە دلیل بیماری، در نظر گرفتە شدە اند. کمک اقتصادی کە ما در چنین شرایطی دریافت می کنیم، بە عنوان یک کمک موقت تا شرائط زندگی دوبارە بهبود می یابد، در نظر گرفتە شدە است.

آمار

خدمات گوناگونی کە

جامعە مرفە بە شهروندان ارائە می کند را مزایای رفاهی می نامیم.

  • ما از برخی مزایای رفاهی برای دورەهای طولانی در زندگی استفادە می کنیم.
  • ما از برخی مزایای رفاهی تنها گاه گاهی استفادە می کنیم
  • ما از برخی مزایای رفاهی شاید هرگز استفادە نکیم.