دموكراسی و دولت رفاه

خدمات كار و رفاه ناروی (NAV )

در کلیە شهرداری های ناروی یک اداره امورکار و خدمات رفاه اجتماعی موجود می باشد. این اداره میتواند ما را برای بە دست آوردن شرایط کاریابی ، و همچنان آگر در دوره مریضی یا دیگر دوره های دشوار زندگی نیاز به کمک اقتصادی داشته باشیم کمک نماید.

علاوه براین اداره امور کار و خدمات رفاه اجتماعی مسولیت کلیه طرح های بیمه های اجتماعی را در ناروی به عهده دارد. (ناو) یا اداره امور کار و خدمات رفاه اجتماعی مسول ارائە کمکهای اقتصادی نیز میباشد. این اداره مسولیت اینرا که ما کاربدست میاوریم و یا کار داریم را به عهده ندارد، اگرچه یکی از اهدافش این است تا تعداد بیشتر مردم به کار گماشته شوند.

واقعیت ها

اهداف اساسی نیروی کارگری و خدمات رفاه ناروی شامل ذیل می باشد.

    • توانمند سازی افراد بیشتر جهت سهم گیری در بازار کار و فعالیت پر مفهوم و داشتن افراد کمتر جهت دریافت امتیازات
    • کمک در امر ایجاد بازار کار با جراات خوب
    • ارایه خدمات عیار ساخته شده بر اساس مشخصات و نیازمندی های استفاده کنندگان

NAV