دموکراسی و دولت رفاه

ادارە كار و خدمات رفاهی (NAV)

اداره‌ ناو در کلیە شهرداری های نروژ موجود می باشد. ما از ادارە ناو در صورت نیاز به‌ آماده‌ سازی برای كسب كار، كمك دریافت نمائیم، و یا در صورتیکە در دوران بیماری و یا سایر دورەهای دشوار زندگی نیاز بە کمک مالی داشتە باشیم، از اداره‌ ناو كمك بگیریم.

ادارە ناو علاوە بر این مسئول کلیە بیمەهای اجتماعی در نروژ می باشد. ادارە ناو همچنین مسئول ارائە کمک اقتصادی اجتماعی می باشد. ادارە ناو مسئول این نیست کە ما کار بگیریم یا کار داشتە باشیم، اگر چه یكی از اهداف آن اشتغال هر چه‌ بیشتر افراد می باشد.

آمار

برخی از اهداف اصلی ادارە کار و خدمات رفاهی در نروژ (NAV) عبارتند از:

    • کمک در جهت اینکە افراد بیشتری وارد بازار کار گردند و فعالیت داشتە باشند، کم کردن تعداد کسانی کە از آن ادارە کمک مالی دریافت می کنند
    • کمک بە منظور ایجاد بازار کاری کە عملکرد خوبی داشتە باشد
    • ارائە خدمات خوبی کە طبق نیاز ها و شرایط کاربران باشد

NAV