ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဦးစီးဌာန (လုပ္သား/ဦးစီး)

ေနာ္ေဝတြင္ ႃမိႈ႕နယ္တိုင္း လုပ္သား/ဦးစီး ႐ံုးတ႐ံုးစီ႐ွိသည္။ လုပ္သား/ဦးစီး ႐ံုးတြင္ အလုပ္ရႏိုင္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီရယူႏိုင္သည္ (သို႔) မက်န္းမာခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ အၾကပ္အတည္း ႄကံႈေနခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးအေထာက္အကူ ရႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ေနာ္ေဝတြင္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အားလံုးအတြက္ လုပ္သား/ဦးစီး က တာဝန္ယူရသည္။ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈအတြက္လည္း တာဝန္႐ွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအလုပ္ရေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေသာ္လည္း လူတိုင္းကိုယ္စီအလုပ္ရၿပီးသားျဖစ္ေစရန္မူ လုပ္သား/ဦးစီး တြင္ တာဝန္မ႐ွိေပ။

အခ်က္အလက္

အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန (NAV) ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ –

    • – အလုပ္ႏွင့္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ဖြယ္မ်ား႐ွိသူ ဦးေရ မ်ားသထက္မ်ားေစၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးခံယူေနရသူ နည္းသထက္နည္းေစရန္
    • – အလုပ္ေဈးကြက္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေစေရး ပံ့ပိုးေပးရန္
    • – အသံုးႁပႈသူမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ စီမံထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္

NAV