ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ናቭ (NAV)

ኩለን ኮሙነታት ኖርወይ ቤትጽሕፈት ናቭ ኣለወን።ኣብ ቤት ጽሕፈት ናቭ ኣብ ስራሕ ዘዋፍረና ብቕዓት ምድላብ እንተድልዩና ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል፣ ወይ ኣብ እዋናት ሕማም ወይ ካልእ ኣጸጋሚ እዋናት ኣብ ሂወትና ቁጠባዊ ሓገዝ እንተ ኣድልዩና።

ከም ተወሳኺ ናቭ ንኩሉ መንግስታዊ ሓገዛት ሓላፍነት ይስከም ኣብ ኖርወይ። ናቭ ውን ንመንግስታዊ ናብዮት ሕላፍነት ይስከም። ስራሕ ክንረክብ ወይ ስራሕ ክህልወና ሓላፍነት ናቭ ኣይኮነን፣ ዋላ ኳ እቲ ዕላማ ንብዙሓት ኣብ ስራሕ ምውፋር እንተኾነ።

ጭብጢ

ገለ ካብተን ቀንዲ ዕላማ ናቭ፥

–          ብዙሓት ኣብ ስራሕ ክህልውን ውሑዳት ድማ ተቐበልቲ ሓገዝ ክዀኑ፣

–          ነቲ ጽቡቕ ዝሰርሕ ዕዳጋ ስራሕ ኣበርክቶ ምግባር፣

–          ነቶም ተጠቀምቲ ንኩነታቶምን ድልየቶምን ዝሰማማዕ ጽቡቕ ኣገልግሎት ምሃብ እዩ።

NAV