Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

NAV

Mọi công xã địa phương tại Na uy có văn phòng NAV. Chúng ta có thể được giúp đỡ tại văn phòng NAV nếu cần nâng cao khả năng để đi làm, hoặc nếu cần giúp đỡ kinh tế trong thời kỳ đau bịnh hoặc những thời kỳ khó khăn khác trong cuộc sống.

Ngoài ra NAV có trách nhiệm cho tất cả các giải quyết an sinh tại Na uy. NAV cũng có trách nhiệm về trợ giúp xã hội. NAV không có trách nhiệm để chúng ta nhận hay có việc làm, dù có mục đích là để nhiều người có việc làm.

Sự kiện

Một số mục tiêu chính của Nav là

    • để cho nhiều người có việc làm và các sinh hoạt và ít người nhận các giải pháp trợ cấp
    • góp phần cho thị trường lao động vận hành tốt đẹp
    • đem lại dịch vụ tốt, thích hợp với những điều kiện và nhu cầu của người sử dụng

NAV