دموكراسی و دولت رفاه

پراخت به رضایت

چرا اكثریت شهروندان ناروی مایل بە سهیم شدن در تامین مالی دولت رفاه می باشند؟ ازجملە می توان بە موارد زیر اشارە نمود.

  • دولت رفاه را می توان بە صفت یک بیمه عنوان کرد، و برای مردم اطمینان بخش می باشد کە بدانند درهنگام ضرورت کمک دریافت خواهند کرد.
  • قوانین و اقدامات جدیدی بە تدریج روی دست گرفته شده اند کە به شهروندان مزایا و حقوق دادە اند، که برای شان حفظ اینها مهم می باشد.

واقعیت ها

نمونه استفاده شده مانند ناروی پرهزینه بوده و نیازمند همبستگی و علاقمندی از جانب مردم جهت کمک مالی از طریق پرداخت مالیات و مکلفیت ها می باشد.