دموکراسی و دولت رفاه

تمایل بە پراخت

چرا اكثریت شهروندان نرروژ مایل بە سهیم شدن در تامین مالی دولت رفاه می باشند؟ دلایلی چندی برای این امر وجود دارد، از جملە می توان بە موارد زیر اشارە نمود:

  • هیچكس نمی داند كه چە وقتی مریض می گردد و به بخش بهداشت و مراقبت دولتی نیاز خواهد داشت. دولت رفاه را می توان بە عنوان یک بیمە تلقی نمود، و برای مردم اطمینان بخش می باشد کە بدانند در صورت بیماری کمک دریافت خواهند کرد.
  • قوانین و اقدامات بسیاری بە تدریج بە اجرا در آمدەاند کە به شهروندان مزایا و حقوق دادە اند، حفظ اینها برای شهروندان مهم می باشد.

چرا اكثریت شهروندان نرروژ مایل بە سهیم شدن در تامین مالی دولت رفاه می باشند؟ دلایلی چندی برای این امر وجود دارد، از جملە می توان بە موارد زیر اشارە نمود:

  • هیچكس نمی داند كه چە وقتی مریض می گردد و به بهداشت و مراقبت دولتی نیاز خواهد داشت.
  • قوانین و اقدامات جدید بسیاری بە تدریج بە اجرا در آمدەاند کە به شهروندان مزایا و حقوق بخشیده‌اند، حفظ اینها برای شهروندان مهم می باشد.

آمار

مدل رفاه

مدل رفاهی کە ما در نروژ داریم پر هزینە بودە و مسلتزم همبستگی و تمایل شهروندان می باشد کە از جملە از طریق دادن مالیات و عوارض کمک مالی نمایند.