ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်

အခြန္ေဆာင္လိုစိတ္

မည္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးလိုစိတ္ ႐ွိၾကသနည္း? ထင္႐ွားေသာ႐ွင္းလင္းမထက္မ်ားစြာ႐ွိသည့္အနက္ အခ်ဳိ႕မွာ –

  • မည္သူမွ် ကိုယ္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မက်န္းမမာျဖစ္ၿပီး အစိုးရပိုင္ က်န္းမာေရးဌာန၏ ကူညီမႈယူရမည္ကို ႄကိႈတင္မသိႏိုင္။ လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အာမခံလုပ္ငန္းသဖြယ္ သေဘာထားႏိုင္ၿပီး အကူအညီလိုလွ်င္ ရလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူတို႔အေနႏွင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် ေနႏိုင္သည္။
  • တစထက္တစ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးလ်က္႐ွိရာ ဤအေျခအေနကို ျပည္သူမ်ားက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္လိုသည္။

အခ်က္အလက္

လူမႈဝန္ေဆာင္စနစ္တခု

ေနာ္ေဝတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔႐ွိထားသကဲ့သို႔ လူမႈဝန္ေဆာင္စနစ္တခုသည္ အကုန္အက်မ်ားသည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူတို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ ေပးကမ္းလိုစိတ္တို႔ကို လိုအပ္ေပသည္။