Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Sự sẵn lòng chi trả

Tại sao phần lớn dân chúng tại Na uy sẵn lòng tham gia việc tài trợ cho nhà nước phúc lợi? Có nhiều giải thích cho điều này, trong đó:

  • Không ai biết khi nào mình có thể bị bịnh và cần đến sự giúp đỡ của cơ quan y tế công. Nhà nước phúc lợi có thể được xem như một bảo hiểm, và người dân an tâm khi biết là họ sẽ được giúp đỡ nếu họ cần.
  • Dần dần đã có thi hành nhiều đạo luật và biện pháp đem lại những lợi ích và quyền lợi cho người dân mà đây chính là điều quan trọng để người dân cần bảo tồn.

Sự kiện

Một kiểu mẫu về phúc lợi

giống như chúng ta đang có tại Na uy là tốn kém và đòi hỏi tình liên đới và ước muốn của người dân để đóng góp tài chánh qua việc trả thuế và các lệ phí.