دموكراسی و دولت رفاه

اقتصاد

کلیە افراد شامل کار مالیات میپردازند. قسمت بیشتر این مالیات بە شهرداری محل سکونت کارمند می رود، و قسمتی از آن بە خزانه ولایت و دولت پرداخت میشود. متقاعدین کاری و کسانی کە معاش بیکاری و سایر بیمە های اجتماعی دریافت می کنند نیز مالیات پرداخت می کنند. شرکت ها مالیات را بە دولت پرداخت می کنند.

ما همچنین بابت خرید اموال و بسیاری از خدمات بە دولت عوارض پرداخت می نمائیم. این عوارض مالیات بالای قیمت افزوده (مومس ) نامیدە می شود. نرخ معمول این مالیات ۲۵ فیصد بودە و ۱۵ فیصد برای مواد غذایی می باشد. یعنی این کە قسمتی از آن پولی را کە شما برای خرید یک جنس پرداخت می کنید بە عنوان مالیات بە دولت می رسد. مالیات بالای قیمت افزودە (مومس) یك منبع مهم درآمد برای دولت می باشد. بیش از ۲۰ فیصد از کل عواید مالیاتی دولت توسط این مالیات تامین می گردد.

یکی از شرایط اینکە جامعە مرفه ناروی بتواند کارش را انجام دهد این است که هر چە بیشتر شهروندان شاغل باشند تا بتوانند این سیستم رفاه را از طریق دادن مالیات کمک نمایند. عواید دولت باید بیشتر از مصارفش باشد.

دولت مسئولیت بخشی از مزایای رفاهی در جامعە ناروی را به عهده دارد، بطور مثال ادارە شفاخانه ها می باشد. ولی شهرداری ها مسسئولیت بیشتری از مزایای رفاهی را به دوش دارند.

عمیلیارد کرون نارویواید دولت: 974

عواید شاروالی: 343 میلیارد کرون ناروی

واقعیت ها

مالیات و مکلفیت ها

  • حقوق با رفاه ناروی بصورت ابتدایی از طریق مالیات و مکلفیت ها تمویل می گردد.
  • عاید مالیات و مکلفیت ها لازم است تا اطمینان از داشتن پول کافی برای امتیازات اجتماعی و فعالیت دولت با رفاه لازمی می باشد.