دموکراسی و دولت رفاه

اقتصاد

کلیە افراد شاغلی كه‌ درآمد سالیانه‌ آنها‌ بیش از حداقل تخفیف در مالیات باشد، مالیات پرداخت می کنند. قسمت بیشتر این مالیات بە شهرداری محل سکونت فرد شاغل تعلق می گیرد، و قسمتی از آن بە استانداری و دولت می رسد. بازنشستگان و کسانی کە مزایای بیکاری و سایر بیمە های اجتماعی دریافت می کنند نیز مالیات پرداخت می کنند. شرکت ها مالیات را بە دولت پرداخت می کنند.

ما همچنین هنگام خرید کلیە کالاها و بسیاری از خدمات بە دولت عوارض پرداخت می نمائیم. این عوارض مالیات بر ارزش افزودە (moms) نامیدە می شود. نرخ معمول این مالیات ٢٥ درصد بودە و ١٥ درصد برای مواد غذایی می باشد. این بدین معنی می باشد کە قسمتی از آن پولی کە برای خرید یک کالا پرداخت می کنید بە عنوان مالیات بە دولت می رسد. مالیات بر ارزش افزودە یك منبع مهم درآمد برای دولت می باشد. بیش از ٢٠ درصد از کل درآمد های مالیاتی دولت از طریق این مالیات تامین می گردد.

شرط اینکە جامعە مرفه نروژ بتواند كاركرد‌ خوبی داشته‌ باشد این می باشد كه‌ هر چە بیشتر شهروندان کار داشته‌ باشند تا بتوانند از طریق دادن مالیات به‌ این سیستم رفاه کمک نمایند. درآمد های دولت باید بیشتر از هزینە ها باشند.

دولت مسئول بخشی از مزایای رفاهی در جامعە نروژ برای نمونە ادارە بیمارستانها می باشد. اما این شهرداری ها می باشند كه‌ مسسئولیت اکثر مزایای رفاهی را به‌ عهده‌ دارند.

Statens inntekter 974 milliarder

Kommunenes inntekter: 343 milliarder kroner

آمار

مالیات ها و عوارض

  • نظام جامعه مرفه نروژ عمدتا از طریق مالیات ها و عوارض تامین مالی می گردد.
  • درآمد های مالیاتی و عوارض برای تامین مالی مزایای رفاهی و برای داشتن یک جامعە مرفە کاملا ضروری می باشند.