Demokrati og velferdssamfunn

Økonomi

Alle arbeidstakere som tjener mer enn minstefradraget per år, betaler skatt. Mesteparten av skatten går til den kommunen arbeidstakeren bor i, og noe går til fylkeskommunen og til staten. Alderspensjonister og de som mottar dagpenger og andre trygder, betaler også skatt. Bedrifter betaler skatt til staten.

Vi betaler også en avgift til staten på alle varer og de fleste tjenester vi kjøper. Denne avgiften heter merverdiavgift (mva. eller moms). Den vanlige satsen for moms er 25 prosent, mens den er 15 prosent på matvarer. Det betyr at en andel av det du betaler for en vare, er en skatt som går til staten. Momsen er en viktig inntektskilde for staten. Mer enn 20 prosent av det offentliges totale skatteinntekter kommer fra momsen.

En forutsetning for at det norske velferdssamfunnet skal kunne fungere, er at flest mulig av innbyggerne er i arbeid og derfor kan bidra til systemet gjennom å betale skatt. Inntektene til staten må være større enn utgiftene.

Staten har ansvaret for en del av velferdsgodene i det norske samfunnet, for eksempel drift av sykehus. Men det er kommunene som har ansvaret for størstedelen av velferdsgodene.

Statens inntekter 974 milliarder

Kommunenes inntekter: 343 milliarder kroner

Fakta

Skatter og avgifter

  • Det norske velferdssamfunnet er hovedsakelig finansiert gjennom skatter og avgifter.
  • Inntektene fra skatter og avgifter er helt nødvendige for at det skal være nok penger til velferdsgodene og for at velferdssamfunnet skal fungere.