ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

เศรษฐกิจ

ลูกจ้างทุกคนที่มีรายได้มากกว่า การหักลดหย่อนภาษีขั้นต่ำ ต่อปี ต้องจ่ายภาษี เงินภาษีมากกว่าครึ่งหนึ่งจ่ายให้กับเทศบาลเมืองที่ลูกจ้างพักอาศัยอยู่ และบางส่วนให้กับเทศบาลเขตการปกครองและรัฐบาล ผู้ที่เกษียณอายุ ผู้ที่รับผลประโยชน์ของผู้ว่างงาน และผู้ที่รับเงินประชาสงเคราะห์อื่น ๆ ต้องจ่ายภาษีด้วย บริษัทจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล

เรายังจ่ายอากรให้กับรัฐบาลสำหรับสิ้นค้าทุกอย่างและการบริการส่วนใหญ่ที่เราซื้อด้วย อากรนี้เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา VATปกติคือ 25% และ 15% สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร นั่นหมายความว่าบางส่วนที่คุณจ่ายค่าสินค้าคือภาษีที่จะไปที่รัฐบาล VAT เป็นแหล่งเงินได้ที่สำคัญสำหรับรัฐบาล มากกว่า 20% ของรายได้ภาษีทั้งหมดของรัฐบาลได้มาจาก VAT

สิ่งที่ต้องทำก่อนสำหรับการทำหน้าที่ของรัฐสวัสดิการนอร์เวย์คือให้ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากมีงานทำเท่าที่จะเป็นไปได้และเพื่อให้สามารถจ่ายเงินเข้าสู่ระบบผ่านการจ่ายภาษี รายได้ที่รัฐบาลได้รับจะต้องมากกว่าค่าใช้จ่าย

รัฐบาลรับผิดชอบสำหรับส่วนของผลประโยชน์ทางสังคมในสังคมนอร์เวย์ เช่น การดำเนินงานโรงพยาบาล แต่เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองที่ต้องหาเงินทุนส่วนที่มากที่สุดของผลประโยชน์ทางสังคม


ข้อเท็จจริง

ภาษีและอากร

  • รัฐสวัสดิการนอร์เวย์จัดหาเงินเริ่มต้นผ่านภาษีและอากร
  • รายได้จาภาษีและอากรจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินพอสำหรับผลประโยชน์ทางสังคมและสำหรับรัฐสวัสดิการเพื่อทำตามหน้าที่