ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ኤኮኖሚ

ኩሎም ሰራሕተኛታት ልዕሊ እቲ ቅድሚ ቀረጽ ብቐጥታ ካብ ኣታዊ ዝጓደል ብዝሒ ገንዘብ ንላዕሊ (ሚንስተፍራድራግ) ኣብ ዓመት ዘእትዉ ቀረጽ ይኸፍሉ እዮም።ዝበዝሐ ክፋል ቀረጽ ናብቲ ሰራሕተኛ ዝቕመጠሉ ኮሙነ ይኸይድ፣ ገሊኡ ከኣ ናብ ፊልስኮሙነን መንግስቲን ይኸይድ። ብዕድመ ጦሮታ ዝወጹ፣ ገንዘብ ሽቕለት-ኣልቦነት ዝቕበሉን ካልእ ዓይነት መንግስታዊ ሓገዛት ዝቕበሉ ውን ቀረጽ ይኸፍሉ እዮም። ትካላት ንመንግስቲ ቀረጽ ይኸፍላ።

ኩሉ ንገዝኦ ኣቕሓን መብዛሕትኡ ኣገልግሎታትን ውን ግብሪ ንመንግስቲ ንኸፍለሉ ኢና። እዚ ግብሪ እዚ መርቨርዲኣቭጊፍት (አምቨኣ ወይ ሙምስ) ይበሃል። ንቡር ብዝሒ ሞምስ 25 ሚእታዊት እዩ፡ ንመግቢ ግን 15 ሚእታዊት እዩ። ስለዚ ኣቕሓ ክትገዝእ ከለኻ ገለ ክፋሉ ከም ግብሪ ናብ መንግስቲ ይኸይድ ኣሎ። ሙምስ ኣገዳሲ ምንጪ ኣታዊ እዩ ንመንግስቲ። ልዕሊ 20 ሚእታዊት ውህሉል ኣታዊ ቀረጽንግብርን መንግስቲ ካብ ሙምስ እዩ ዝመጽእ።

ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ኖርወይ ክውን ክኸውን ብዝተኻእለ መጠን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስራሕ ብምውፋርን ቀረጽ ብምኽፋልን እጃሙ ከበርክት ሓደ ቅድመ-ኩነት እዩ። ኣታዊ መንግስቲ ካብ ወጻኢታት ዝለዓለ ክኸውን ኣለዎ።

ገለ ክፋላት ረብሓታት ድሕንነት ሕብረተሰብ ኖርወይ መንግስቲ እዩ ሓላፍነት ዝስከመሉ፣ ንኣብነት ምሕደራ ሆስፒታል። ይኹን ደኣ እምበር ኮሙነታት እየን ንዝበዝሐ ክፋል ረብሓታት ድሕንነት ሓላፍነት ዝስከማ።

Statens inntekter 974 milliarder

Kommunenes inntekter: 343 milliarder kroner

ጭብጢ

ቀረጻታትን  ግብርታትን

  • ድሕንነት ሕብረተሰብ ኖርወይ ካብ ቀረጻታትን ግብርታትን እዩ ዝምወል።
  • ኣታዊታት ቀረጽን ግብርን ናይ ግድን እዩ ክህሉ ዘለዎ ንረብሓታት ድሕንነት እኹል ገንዘብ ክህሉን ድሕንነት ሕብረተሰብ ክዉን ክኸውንን።