Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Kinh tế

Mọi người có việc làm khi kiếm được số tiền nhiều hơn phần khấu trừ tối thiểu hàng năm đều trả thuế. Phần lớn tiền thuế này dùng cho công xã địa phương nơi người thọ thuế cư ngụ, một số ít dùng vào công xã tỉnh và nhà nước. Hưu trí viên và những người lãnh tiền thất nghiệp và các trợ cấp an sinh khác, cũng trả tiền thuế. Các doanh nghiệp trả thuế cho nhà nước.

Chúng ta còn trả lệ phí cho nhà nước khi mua mọi hàng hóa và hầu hết các dịch vụ. Lệ phí này gọi là lệ phí trị giá gia tăng (mva. hay moms). Tỷ lệ thông thường của lệ phí trị giá gia tăng là 25%, còn lệ phí trị giá gia tăng của thức ăn là 15%. Điều này nghĩa là một phần trong số tiền bạn trả cho một món hàng, là tiền thuế đóng cho nhà nước. Lệ phí trị giá gia tăng là nguồn thu nhập quan trọng của nhà nước. Hơn 20% trong tổng số thu nhập thuế của nhà nước là từ lệ phí trị giá gia tăng.

Một điều kiện để cho xã hội phúc lợi tại Na uy có thể hoạt động được là dân chúng càng có nhiều người đi làm càng tốt và nhờ thế có thể đóng góp cho hệ thống này qua việc trả thuế. Các thu nhập của nhà nước phải nhiều hơn các chi phí.

Nhà nước có trách nhiệm cho một số lợi ích phúc lợi trong đời sống xã hội tại Na uy, chẳng hạn như điều hành các bịnh viện. Nhưng chính các công xã địa phương lại có trách nhiệm phần lớn cho các lợi ích phúc lợi.

Statens inntekter 974 milliarder

Kommunenes inntekter: 343 milliarder kroner

Sự kiện

Tiền thuế và lệ phí

  • Xã hội phúc lợi tại Na uy phần chính được trang trải từ tiền thuế và lệ phí.
  • Các thu nhập từ tiền thuế và lệ phí là hoàn toàn cần thiết để có đủ tiền cho các lợi ích phúc lợi và để cho xã hội phúc lợi sẽ tồn tại.