دموكراسی و دولت رفاه

حقوق و مسئولیت ها در كشور مرفه

دولت رفاه کاملا وابستە به این است کە همه کسانی کە توانایی دارند کمک اقتصادی نمایند. پولهای مالیات به خزانه دولت میرود.ما در طول عمراز مزایای مختلف رفاهی مستفید میشویم.هر کس میتواند در طول عمر یکبار یا چندین بار در شرایطی قرار بگیرد که در نتیجه ضرورت به کمک از سیستم رفاه داشته باشد. فرد می تواند دچار یک حادثە یا یک مریضی وخیم گردد، یا ممکن است بیکار شود یا بحرانی در زندگی اش بوجود آید. در این حالت خوب است کە بدانیم کسی مواظب ما است.

زمانیکە فرد سالم و قادر به كارکردن می باشد، از طریق کارکردن و پرداخت مالیات بە سیستم کمک می کند. فرد بە شکلی خدماتی را كه قبلاً در یافت كرده است آنها را بازپرداخت می کند، یا برای خدماتی کە در آینده ممکن است نیازمند شود می پردازد. بنابراین اکثریت مردم به این عقیده استند كه این یك سیستم خوبی می باشد. در جامعه رفاه، شهروندان دارای حقوق و مکلفیت ها می باشند.

  • نمونە هایی از این حقوق معاش دوره مریضی ، معاش دوره بیکاری، معاش برنامە مقدماتی، مدد معاش طفل و تقاعدی یا بازنشستگی می باشند.
  • نمونە هایی از مکلفیت ها پرداخت مالیات، عدم سوء استفادە از سیستم های کمک اقتصادی و ارائە معلومات درست بە مقامات در باره وضعیت زندگی خویش می باشد.

واقعیت ها

آزادی و مسئولیت ها

  • تمام افراد که در جامع با رفاه ناروی زندگی می کنند دارای آزادی و مکلفیت ها، حقوق و مسئولیت های می باشند.
  • ما آزادی داریم تا نحوه زندگی کردن خویش را انتخاب نمائیم. در حین زمان، ما مکلفیت مطابقت با قوانین و مقررات را داریم تا سیستم طوریکه در نظر است کار نماید.