دموکراسی و دولت رفاه

حقوق و وظایف در جامعە مرفه

دولت رفاه کاملا وابستە به‌ كمك اقتصادی کلیە کسانی می باشد كه‌ توانایی این کمک را داشته‌ باشند. مالیاتی كه‌ ما پرداخت می كنیم به‌ جامعه‌ تعلق می گیرد. ما درطول زندگی از مزایای گوناگون رفاهی بهرەمند می شویم. هر فردی می تواند در زندگی یکبار یا چندین بار با وضعیتی مواجە گردد كه در آن بە کمک جامعه‌ مرفه‌ نیاز خواهد داشت. افراد می توانند دچار یک حادثە یا یک بیماری وخیم گردند، یا ممکن است بیکار شوند یا بحرانی در زندگی آنها بە وجود آید. در این حالت اطمینان بخش می باشد کە بدانیم بە ما کمک خواهد شد.

هنگامی کە فرد سالم و قادر به كارکردن می باشد، از طریق کارکردن و پرداخت مالیات بە سیستم کمک می کند. او بە شکلی خدماتی را كه قبلاً دریافت كرده است را بازپرداخت می کند، یا برای خدماتی کە در آینده ممکن است دریافت نماید می پردازد. بنابراین اکثریت مردم متعقد هستند كه این یك سیستم خوبی می باشد. در جامعه‌ مرفه‌، شهروندان دارای حقوق و وظایف می باشند.

  • نمونە هایی از این حقوق، مستمری بیماری، مستمری بیکاری، حقوق برنامە مقدماتی، کمک هزینە کودک و بازنشستگی می باشند.
  • نمونە هایی از وظایف، پرداخت مالیات، عدم سوء استفادە از برنامه‌های کمک اقتصادی و ارائە دادن اطلاعات دقیق و صحیح بە مسئولین در مورد وضعیت زندگی خویش می باشند.

آمار

آزادی و مسئولیت

  • کلیە افرادی کە در جامعە مرفه نروژ زندگی می کنند دارای آزادی و مسئولیت، حقوق و ظائف می باشند.
  • ما آزاد هستیم كه‌ نحوە زندگی کردن خویش را انتخاب نمائیم. همزمان هم ما مسئولیت داریم کە از قوانین و مقررات پیروی نمائیم تا سیستم بە شکلی کە در نظر گرفتە شدە است عمل نماید.