ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္တြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္သည္ ေရ႐ွည္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ထည့္ဝင္ႏိုင္သူ အားလံုးက ေငြေၾကးထည့္ဝင္သည့္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ စနစ္တခုလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးက အခြန္ေငြထမ္းေဆာင္သည့္အေပၚ လံုးဝမူတည္ကာ ပံုစံခ် တည္ေဆာက္ထား၍ ၎ကို တရားမွ်တစြာ ခြဲေဝေပးၿပီး လိုအပ္သူမ်ားကို ခံစားေစသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ လူတိုင္း၏ဘဝသက္တမ္းအတြင္း လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္၏ အကူအညီယူရန္လိုေသာ အေျခအေနတခုသို႔ တႀကိမ္ျဖစ္ေစ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ ေရာက္ႏိုင္သည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ (သို႔) ဆိုး႐ြားေသာ အနာေရာဂါ တို႔ရလာႏိုင္သည္၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏိုင္သည္ (သို႔) ဘဝအၾကပ္အတည္း ႄကံႈလာႏိုင္သည္။ ဂ႐ုအစိုက္ခံရမည္ဟုု သိထားရသည့္အတြက္ ေကာင္းပါသည္။

က်န္းမာၿပီးအလုပ္လုပ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိရခဲ့ၿပီးေသာ (သို႔) ေနာင္တခ်ိန္တြင္လိုအပ္လာႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အမ်ားစုက ဤစနစ္ကို ေကာင္းသည္ဟုခံစားမိၾကသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္ထဲတြင္ ျပည္သူတို႔တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား႐ွိသည္။

  • ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ား – နာမက်န္းခြင့္လစာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ၾကားကာလ လစာ၊ ပဏာမေနသားက်ေရးသင္တန္းကာလ လစာ၊ ကေလးဖူလံုေရးစရိတ္ ႏွင့္ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစားလစာ
  • တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ား – အခြန္ေငြေပးသြင္းရန္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလြဲမသံုးမိေစရန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံ မိမိစားဝတ္ေနေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္တိက်စြာ သတင္းေပးရန္။

အခ်က္အလက္

လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ တာဝန္

  • ေနာ္ေဝ လူမႈဝန္ဖမ္းႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ေရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဝတၱရားပါ႐ွိသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ေနထုိင္လိုသည္ကို မိမိဘာသာ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ တႃပိႈင္တည္းတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စနစ္ႏွင့္အညီ လည္ပတ္ေစရန္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရမည့္ တာဝန္လည္း႐ွိသည္။