Demokrati og velferdssamfunn

Rettigheter og plikter i velferdssamfunnet

Velferdsstaten er avhengig av at alle bidrar økonomisk når de er i stand til det. Skattepengene som vi betaler går til fellesskapet. Gjennom hele livet nyter vi godt av mange ulike velferdsgoder. Alle kan komme i en situasjon én eller flere ganger i livet der man trenger hjelp fra velferdssamfunnet. Man kan komme ut for en ulykke eller få en alvorlig sykdom, man kan bli arbeidsledig eller oppleve andre kriser i livet. Da er det godt å vite at man blir tatt vare på.

Når man er frisk og arbeidsfør, bidrar man gjennom å jobbe og gjennom å betale skatt. På en måte betaler man da tilbake det man fikk tidligere, eller det man kan komme til å trenge senere. De fleste opplever derfor dette som et godt system. I velferdssamfunnet har befolkningen økonomiske rettigheter og plikter.

  • Eksempler på rettigheter er sykepenger, dagpenger, introduksjonsstønad, barnetrygd og alderspensjon.
  • Eksempler på plikter er å betale skatt, å ikke misbruke de økonomiske ordningene og å gi myndighetene riktig informasjon om egen livssituasjon.

Fakta

Frihet og ansvar

  • Alle som bor i den norske velferdsstaten, har både frihet og ansvar, rettigheter og plikter.
  • Vi har frihet til å velge hvordan vi vil leve livet vårt. Samtidig har vi et ansvar for å følge lover og regler slik at systemet fungerer slik det er ment.