ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

สิทธิและหน้าที่ในสังคมรัฐสวัสดิการ

รัฐสวัสดิการขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเมื่อสามารถทำได้ เงินภาษีที่เราจ่ายไปกลายเป็นของส่วนรวม ตลอดช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ของเรานั้น ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย ทุกคนอาจจะพบกับสถานการณ์หนึ่งหรือหลายครั้งในชีวิต ที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากสังคมรัฐสวัสดิการ บางคนอาจจะประสบอุบัติเหตุ หรือมีโรคร้าย บางคนอาจจะว่างงาน หรือพบกับวิกฤตอื่น ๆ ในชีวิต ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่จะรู้ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือดูแล

เมื่อคนมีสุขภาพดีและสามารถทำงานได้ คนจึงควรทำงานและมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษี วิธีการนี้เป็นการจ่ายคืนให้กับเขาหรือเธอ ซึ่งเคยได้รับบริการมาก่อน หรืออาจจะต้องการได้รับในอนาคต คนส่วนใหญ่พบว่านี่เป็นระบบที่ดี ในสังคมรัฐสวัสดิการประชากรจึงมีสิทธิและหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ

  • ตัวอย่างของการมีสิทธิ เช่น ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ผลประโยชน์ของผู้ว่างงาน โปรแกรมการแนะนำ เงินสงเคราะห์บุตร และเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ
  • ตัวอย่างของการมีหน้าที่ เช่น จ่ายภาษี ไม่ใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจไปในทางที่ผิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของชีวิตตนเองที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อเท็จจริง

เสรีภาพและความรับผิดชอบ

  • ทุกคนที่อยู่ในรัฐสวัสดิการนอร์เวยมีเสรีภาพและความรับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่
  • เรามีเสรีภาพที่จะเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไร ในเวลาเดียวกัน เรารับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเพื่อให้ระบบทำหน้าที่อย่างที่มุ่งหมายไว้