ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

መሰላትን ግዴታትን ኣብ ድሕንነት ሕብረተሰብ

መንግስታዊ ድሕንነት ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ዘፍቅደሉ ክሳብ ዝኾነ እጃሙ ከበርክት ናይ ግድን እዩ።
ንኸፍሎ ገንዘብ ቀረጽ ብፍትሓዊ ዝኾነ መገዲ ክመቓራሕን፣ እቶም ዘድልዮም ክጥቀሙሉን ኣብ ዝብል እዩ እዚ ሞዴል ዝምርኮስ። ኣብ ምሉእ ሂወትና ብዙሕ ንጥቀመሉ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ድሕንነት ኣሎ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ሂወቱ ረብሓታት ድሕንነት ዘድልየሉ ኩነታት ክኣቱ ይኽእል እዩ። ሰብ ንሓደጋ ክቃላዕ ይኽእል ወይ ከቢድ ሕማም ከጋጥሞ ይኽእል፣ ሰብ ካብ ስራሕ ክወጽእ ይኽእል ወይ ካልእ ቅልውላው ከጋጥሞ ይኽእል። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ዝኣልየካ ክትረክብ ጽቡቕ እዩ።

ሰብ ጥዕናን ናይ ስራሕ ዓቕሚን ከለዎ ብምስራሕን ቀረጽ ብምኽፋልን እጃሙ የበርክት። ዳርጋ ቅድሚ ሕጂ ዝረኸብካዮ ከም ምምላስ ወይ ነቲ ኣብ መጻኢ ከድልየካ ዝኽእል ምኽፋል ጌሩ ክቑጸር ይከኣል። መብዛሕትኦም ነዚ ሲስተም እዚ ከም ጽቡቕ ይርእይዎ። ኣብ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ህዝቢ ቁጠባዊ መሰላትን ግቡኣትን ኣለዎ።

  • ኣብነታት መሰላት፣ ገንዘብ ግዜ ሕማም፣ ደገፍ ኢንትሮዳክሽን፣ ቀለብ ቆልዓ ቆልዑ፣ ጦሮታ ብዕድመ
  • ኣብነታት ግቡኣት፣ ቀረጽ ምኽፋል፣ ቁጠባዊ ፍታሓት ብጌጋ ዘይምጥቃምን፣ ንሰብ መዚ ብዛዕባ ኩነታት ሂወትካ ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ ኣሎ።

ጭብጢ

ናጽነትን ሓላፍነትን

  • ኩሎም ኣብ ድሕንነት መንግስቲ ዝነብሩ፡ ናጽነትን ሓላፍነትን፣ መሰላትን ግዴታትን ኣለዎም።
  • ህይወትና ከመይ ክንነብር ከምዘሎና ናይ ምምራጽ ናጽነት ኣሎና። ከምኡ’ውን እቲ ሲስተም ከምቲ ግቡኡ ምእንቲ ክሰርሕ፡ ሕግታትን ስርዓታትን ክንክተል ሓላፍነት ኣሎና።