دموكراسی و دولت رفاه

انکشاف تاریخی

از صندوق فقرا به جامعه مرفه

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

جامعە مرفە ای کە ما در ناروی امروزی می شناسیم، از لحاظ تاریخی یک سیستم جوان می باشد. سیستم رفاه ناروی برای همه شهروندان است. در ۱۰۰ سال پیش وضعیت چنین نبود. در آن زمان، سیستمی وجود داشت کە ما می توانیم آنرا دولت کمکهای اجتماعی اقتصادی بنامیم. تنها ضعیف ترین و فقیر ترین قشر جامعه می توانستند از دولت كمك دریافت نمایند و تفاوت های قابل ملاحظه ای از یک محل تا محل دیگر در كمك های ارائە شدە وجود داشت.

بسیاری از مزایای رفاهی بە طور تدریجی وارد سیستم رفاهی شدە اند. برخی از مزایای رفاهی پیش از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ــ ۱۹۴۰) شروع به وارد شدن کردند، اما بابت قانونی ساختن بسیاری ازاین مزایاها در سال های پس از جنگ مبارزه صورت گرفته است.

اما یكی از مزایای رفاهی دارای رسم طولانی در ناروی می باشد: اطفال بعد از سال ۱۷۳۹ بدینسو دسترسی به تعلیم و تحصیل بطور رایگان داشتە اند.

تعداد زیادی از این مزایا بعد از مبارزە افراد شاغل بە وجود آمدە اند. در۶۰-۷۰ سال گذشته نسبتاً توافق سیاسی گستردە ای وجود داشتە مبنی بر اینکە دولت مسول تضمین رفاه برای شهروندان می باشد.

Slumsøster hos den syke, 1908 Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 Kø ved Christiania Dampkjøkken, 1903 Arbeidsstue for barn (1920)

واقعیت ها

انکشاف تاریخی

  • 1909: توشیح قانون بیمه صحی
  • 1915: توشیح قانون ساعات کاری (حد اکثر 10 ساعت کاری در روز و 54 ساعت در هفته
  • 1935: توشیح قانون امتیازات در صورت بیکار بودن
  • 1937: توشیح قانون محافظت کارگران (شامل 9 روز رخصتی با معاش)
  • 1946: معرفی امتیازات اطفال
  • 1956: معرفی امتیازات مریضی برای همه
  • 1957: معرفی امتیازات جراحت جریان کار و حقوق تقاعد سن پیری
  • 1960: معرفی امتیازات ناتوانی
  • 1965: معرفی امتیازات زنان بیوه و مجرد
  • 1967: توشیح قانون بیمه طبعی