دموکراسی و دولت رفاه

توسعە تاریخی

از صندوق فقراء تا جامعە مرفه

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

جامعە مرفە ای کە ما در نروژ امروزی می شناسیم، بە لحاظ تاریخی یک سیستم نوپا می باشد. سیستم رفاه امروزی نروژ شامل همگان می باشد. در ١٠٠ سال پیش وضعیت بە این شکل نبود. در آن زمان، سیستمی وجود داشت کە ما می توانیم آنرا دولت خدمات اجتماعی بنامیم. تنها ضعیف ترین و فقیر ترین قشر جامعه می توانستند از دولت كمك دریافت نمایند، و تفاوت های قابل توجهی محلی در كمك های ارائە شدە وجود داشت.

بسیاری از مزایای رفاهی بە طور تدریجی وارد سیستم رفاهی شدە اند. برخی از مزایای رفاهی پیش از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ــ ۱۹۴۰) شروع به وارد شدن کردند، اما بابت قانونی ساختن بسیاری ازاین مزایاها در سال های پس از جنگ مبارزه صورت گرفته است.

اما یكی از مزایای رفاهی دارای سنتی طولانی در نروژ می باشد: کودکان از سال ١٧٣٩ بە بعد تحصیل رایگان داشتە اند.

تعداد زیادی از این مزایا بعد از مبارزە کارگران بە وجود آمدە اند. در ٦٠ – ٧٠ سال گذشته اجماع سیاسی نسبتا گستردە ای وجود داشتە مبنی بر اینکە دولت موظف تضمین رفاه برای شهروندان می باشد.

Slumsøster hos den syke, 1908 Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 صف در آشپزخانه‌ بخاری كریستانیا، ١٩٠٣ Arbeidsstue for barn (1920)

آمار

تاریخ توسعە

  • 1909: قانون بیمه مریضی
  • 1915:قانون ساعات کاری (حد اکثر 10 ساعت در روز و 54 ساعت در هفته)
  • 1935: قانون بیمە بیکاری
  • 1937: قانون حفاظت از کارگر (از جملە 9 روز مرخصی با حقوق)
  • 1946: کمک هزینە کودک
  • 1956:بیمە مریضی برای همگان
  • 1957: بیمە آسیب کاری و بیمە بازنشستگی سنی
  • 1960: بیمە از کارافتادگی
  • 1965: بیمە مادر و زنان بیوه
  • 1967:قانون بیمه اجتماعی